Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Latvijas reģionu energosistēmu ilgtspējīgas attīstības modelēšana un optimizācija

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 18.07.2011 10:00, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Kronvalda bulvārī 1, 21.auditorijā
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Latvijas reģionu energosistēmu ilgtspējīgas attīstības modelēšana un optimizācija
Nosaukums angļu valodā Simulation and Optimization of Latvian Regional Energy Systems for Sustainable Development
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Ilze Dzene
Atslēgas vārdi Regional energy system, optimization, benchmark, CO2 emissions, environmental tax, system dynamics
Anotācija Latvijai tāpat kā citām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir izvirzīts mērķis 2020.gadā būtiski palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru enerģijas gala patēriņā, paaugstināt energoefektivitāti un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Lai gan jau šobrīd Latvijai ir otrs augstākais atjaunojamo energoresursu īpatsvars gala enerģijas patēriņā starp visām dalībvalstīm un nav grūtību izpildīt saistības attiecībā pret Kioto protokolu, tomēr 2020.gadam izvirzītie mērķi ir ambiciozi un to sasniegšana ir iespējama īstenojot ilgtspējīgu un ilgtermiņā pārdomātu enerģētikas un vides politiku. Galvenais promocijas darba mērķis ir ar reģionālās plānošanas politikas instrumentu palīdzību radīt priekšnoteikumus „zaļa” reģiona izveidei, kurš īstenotu Latvijas enerģētikas politikas mērķus Eiropas Savienības politikas kontekstā. Piemērotu politikas instrumentu noteikšanai promocijas darbā izstrādāti un aprobēti divi modeļi: 1) sistēmdinamikas modelis primāro energoresursu izmantošanas prognožu analīzei, kas attēlo Latvijas centralizētās siltumapgādes sistēmas struktūru un modelē trīs dažādu politikas instrumentu ietekmi uz izmantotā kurināmā sadalījumu ar mērķi palielināt koksnes kurināmā izmantošanu centralizētās siltumapgādes sistēmas, aizvietojot līdz šim lietoto dabasgāzi; 2) Reģionu CO2 emisiju samazināšanas optimizācijas modelis, lai atrastu tādu pieļaujamo CO2 emisiju līmeni reģionā, kuru iespējams sasniegt ar minimālām summārām izmaksām un vislielākajiem ieņēmumiem. Modelis aprobēts uz divu atšķirīgu Latvijas reģionu – bijušo Limbažu un Ogres rajonu sadedzināšanas iekārtu datiem. Darbā aprakstīto metodiku var izmantot plaša auditorija: valsts, pašvaldības, energoapgādes uzņēmumi un investori, kā arī zinātnieki atbilstoši to vajadzībām.
Anotācija angļu valodā According to the European Climate and Energy package Latvia together with other European Union Member states has to decrease the share of renewable energy sources in the final gross energy consumption, to increase energy efficiency and to reduce the greenhouse gas emissions by 2020. Although today Latvia has the second highest share of renewable energy sources in the final energy consumption among all Member states and has a relatively comfortable situation to meet its Kyoto reduction target as the economy has declined considerably in the beginning of 90ies, the 2020 targets set for Latvia are ambitious and reaching them will be possible only if sustainable, well-considered long-term energy and environmental policy are implemented. The main objective of this research is to create preconditions for development of “green energy” region by using regional planning policy instruments in order to reach objectives of Latvian energy policy in the framework of the European Union. In order to select appropriate policy measures, two methodologies have been assessed and developed by the author: 1) System dynamics simulation model for assessment and forecasting the use of primary energy sources in district heating sector in Latvia. The objective of the model is to represent the structure of the Latvian district heating system and to look for alternatives (three different policy instruments) that could lead Latvia to the implementation of its renewable energy policy goals by focusing on energy efficiency improvement and the use of renewable energy sources, and by replacing currently widely-used natural gas installations with wood fuel installations. 2) Optimization model for reduction of CO2 emissions in the region in order to find such a permissible level of CO2 emissions and environmental tax in the region that is possible to reach with minimal overall costs and maximal income from avoided tax payments. The model has been tested on two different Latvian regions – former Limbaži and Ogre districts by using data of concrete combustion installations located in the regions. This research study has different target groups, among all: the Latvian state and local governments, energy utilities, district heating companies, investors and scientists.
Atsauce Dzene, Ilze. Latvijas reģionu energosistēmu ilgtspējīgas attīstības modelēšana un optimizācija. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 130 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 10387