Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 110-330 kV gaisvadu elektrolīniju pieļaujamo slodzes strāvu palielināšanas iespēju analīze

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā 110-330 kV gaisvadu elektrolīniju pieļaujamo slodzes strāvu palielināšanas iespēju analīze
Nosaukums angļu valodā Power Capacity Increasing Possibilities of 110-330kV Overhead Lines
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Edvīns Vanzovičs
Tālivaldis Aristovs
Svetlana Berjozkina
Atslēgas vārdi power capacity, overhead lines, load current
Anotācija Darbs veltīts aktuālam jautājumam – 110 – 330 kV gaisvadu līniju (GL) pārvadāmās jaudas palielināšanai bez būtiskas GL pārbūves. Piedāvāts ar aprēķiniem pārbaudīts priekšlikums izmantot precizēto metodiku pieļaujamo slodzes strāvu aprēķinam pēc vada silšanas nosacījuma. Metodikas būtība šāda: pieļaujamās slodzes strāvas nosaka, ievērojot konkrētus vides meteoroloģiskos apstākļus (gaisa temperatūru, vēja ātrumu un virzienu, saules radiāciju), saglabājot pieļaujamos vertikālos attālumus starp vadu un zemi vai starp vadu un šķērsojamo objektu. Ievērojot vēja režīmus, ja nepieciešams, palielinot vertikālos attālumus starp GL vadu un zemi vai starp vadu un šķērsojamo objektu, var panākt ievērojamu pieļaujamās pārvadāmās jaudas palielināšanu. Izmantojot metodiku, iespējams precīzi un operatīvi noteikt gaisvadu elektrolīniju pieļaujamās slodzes strāvas. Pamatojoties uz metodiku, veikti pieļaujamo strāvu aprēķini reālai gaisvadu elektrolīnijai. Iegūtie dati atspoguļoti grafiskā veidā. Piedāvātie slodzes strāvu aprēķina algoritmi dod teorētisku pamatojumu iespējai palielināt gaisvadu elektrolīniju pārvadāmās jaudas, ieguldot relatīvi nelielus līdzekļus. Dots plašs apskats, kas palīdz orientēties pārvadāmās jaudas palielināšanas tehniskajās iespējās, izmantojot dažādus vadītāja materiālus un monitoringa sistēmu līnijas stāvokļa operatīvai kontrolei. Materiāls rekomendējams enerģētisko un elektrotehnisko specialitāšu studentiem padziļinātai elektroenerģijas pārvades apguvei, izmantošanai studentu pētnieciskajā darbā. Materiāls var tikt izmantots projektēšanā, lai noskaidrotu pārvadāmās jaudas palielināšanas iespējas konkrētās gaisvadu līnijās.
Anotācija angļu valodā The work is dedicated to topical issues – to increase the power capacity of 110 - 330 kV overhead lines (OL) without OL significant reconstruct. Offered to the estimates examined a proposal to use the specified methodology for calculating the allowable load current after limiting the heating condition. Methodological nature: the allowable load current is determined under certain environmental meteorological conditions (air temperature, wind speed and direction, solar radiation), while maintaining levels of vertical distances between wire and ground or between the wire and the crossed object. Subject to the wind regimes, if necessary, increasing the vertical distances between the OL wire and ground or between the wire and the crossed object, can achieve significant allowable transferable capacity. Using the methodology, can accurately and rapidly determine the allowable load current of the overhead powerlines. Based on the methodology, the allowable current estimates of real overhead powerlines. The obtained data are presented in graphical form. Offered load current calculation algorithms give a theoretical justification for the possibility to increase the overhead powerline transferable power, by investing relatively small resources. Given a broad overview, this helps to orient transferable capacity potential of technical capabilities through a variety of conductor materials and a monitoring system the line state of operational control. Material recommended for energy and electrical specialties for students in-depth learning of electricity transmission, for use in student research. Material may be used in the design, to identify transferable capacity potential in certain overhead lines.
Hipersaite: http://www.eef.rtu.lv/doc/studiju_materiali/030.pdf 
Atsauce Vanzovičs, E., Aristovs, T., Berjozkina, S. 110-330 kV gaisvadu elektrolīniju pieļaujamo slodzes strāvu palielināšanas iespēju analīze. Rīga, Latvija: RTU, 2011. 101 lpp. ISBN 9789934101922.
ID 10834