Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Izplūdušās loģikas kontrolleru algoritmu izpēte pasažieru transporta salona siltuma komforta vadībai

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 02.11.2011 15:00, EEF, Kronvalda bulvārī 1, 117.telpa
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Izplūdušās loģikas kontrolleru algoritmu izpēte pasažieru transporta salona siltuma komforta vadībai
Nosaukums angļu valodā Investigation of Fuzzy Logic Controllers Algorithms for Controlling Thermal Comfort in Passenger Transport Compartment
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Ivars Beinarts
Atslēgas vārdi Fuzzy logic, HVAC, thermal comfort
Anotācija Promocijas darba mērķis ir rekomendāciju un praktiska pielietojuma metožu izstrāde un izpēte sabiedriskā transporta pasažieru salona apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtu (AVGK) optimālas vadības sistēmai, palielinot elektrotransporta pasažieru komforta līmeni, un ņemot vērā sistēmas elektroenerģijas patēriņa samazināšanas nepieciešamību. Darba ievadā ir veikts pieejamās literatūras un publikāciju apskats par promocijas darbā apskatīto tēmu. Darba pirmajā nodaļā ir veikta darba uzdevuma nostādne, aprakstīta tēmas aktualitāte un definēti darbā sasniedzamie mērķi. Darba otrajā nodaļā tiek konkretizētas ziņas par izpētes objektu- vilciena pasažieru salona mikroklimata vidi, to raksturojošajiem un ietekmējošajiem faktoriem, pasažieru komfortu raksturojošajiem parametriem un tos definējošajiem standartiem. Šajā daļā ir dotas ziņas par AVGK iekārtas spēka agregātu- sildītāju, kondicionētāju un gaisa plūsmas ventilatoru uzbūvi un tos raksturojošajiem parametriem. Darba trešajā nodaļā tiek izstrādāti sistēmas vadībā pielietojamo intelektuālo vadības metožu teorētiskie aspekti un to loma AVGK iekārtas vadībā, kā arī tiek iztirzāts to iespējamais pielietojums vadības sistēmā. Darba ceturtajā nodaļā tiek aprakstīta izstrādātās AVGK sistēmas vadības realizācija, tiek dota vadības sistēmas struktūrshēma, vadības algoritms un tiek dots autora redzējums par bezvadu tehnoloģiju pielietojumu sistēmas darbībā. Darba piektajā nodaļā ir veikta izstrādātās sistēmas eksperimentālā pārbaude un AVGK vadības sistēmas svarīgāko mezglu datormodelēšana, aprakstīts modelēšanas un eksperimentu process, pielietotais aprīkojums un datorprogrammas, tiek doti eksperimentos iegūtie rezultāti. Darba secinājumos tiek veikta paveiktā darba analīze. Tiek iztirzāta pielietoto metožu efektivitāte un lietderība, izstrādātās vadības struktūrshēmas pielietojamība AVGK sistēmu vadībā, kā arī pielietoto vadības metožu ietekme uz elektroenerģijas patēriņu un pasažieru komforta līmeni. Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 121 lapaspusēm, kas satur 114 attēlus un diagrammas, 6 tabulas, kā arī atsauces uz 151 literatūras avotiem un 26 autora publikācijām un tam ir 2 pielikumi uz 50 lapaspusēm.
Anotācija angļu valodā The goal of the present doctoral thesis is the development and research of the recommendations and applied methods for an optimal control system of the passenger compartment’s heating, ventilation and air conditioning (HVAC) units in public transport, increasing the train passengers’ comfort level, and taking into account the necessity of reducing electric energy consumption. The review of available literature and publications about the topic researched in the doctoral thesis is provided in the introduction of the thesis. The first chapter of the thesis offers the formulation of the research target describes the topicality of the theme and defines the objectives attainable within the research framework. The second chapter of the thesis specifies information about the research object an environment of train passenger compartments, their characteristic and affecting factors, about the characteristic parameters of passenger comfort and their defining standards. The present chapter offers information about the power unit of the HVAC equipment - the construction of heaters, air conditioners and air handlers and about their characteristic parameters. The third chapter of the thesis elaborates the theoretical aspects of the applied intellectual control methods and their role in the HVAC units’ management, as well as discusses their possible application in the control system. The fourth chapter of the thesis describes a control implementation of the developed HVAC system, provides a diagram of the control system and a control algorithm, and offers the author’s vision of an exploitation of the wireless technologies in running of the system. The fifth chapter of the thesis carries out an experimental test of the developed system and a computer modelling of the most important units of the HVAC control system, as well as it describes the process of modelling and experimentation, the equipment and computer programmes used, and the results obtained from the experiment. The analysis of the conducted research is carried out in the conclusion of the thesis. Effectiveness and usefulness of the methods applied, usability of the developed control diagram in the HVAC system control, as well as an influence of the applied control methods on the electrical energy consumption and passenger comfort level are analysed. The doctoral thesis is written in the Latvian language on 121 pages, which involve 114 pictures and diagrams, 6 tables, as well as the references to 151 literary sources and 26 author’s publications, and it has 2 appendices on 50 pages.
Atsauce Beinarts, Ivars. Izplūdušās loģikas kontrolleru algoritmu izpēte pasažieru transporta salona siltuma komforta vadībai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 171 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 11110