Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Elektropārvades līniju vadu ar kompozītmateriālu serdeni izmantošanas iespēju salīdzinošs vērtējums

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Elektropārvades līniju vadu ar kompozītmateriālu serdeni izmantošanas iespēju salīdzinošs vērtējums
Nosaukums angļu valodā A Comparative Assessment of Conductors with Composite Core
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Svetlana Berjozkina
Vladimirs Bargels
Antans Sauļus Sauhats
Edvīns Vanzovičs
Atslēgas vārdi conductors, steel-reinforced aluminium conductor (ACSR), high-temperature low-sag conductor (HTLS), mechanical and thermal conditions
Anotācija Augsttemperatūras vadu (HTLS) izmantošana ir viena no visvairāk diskutējamām problēmām, veicot mūsdienu energosistēmu modernizāciju. Tas ir piemērots risinājums energosistēmas jaudas palielināšanai, jo optimizētiem augsttemperatūras vadiem piemīt tādas priekšrocības kā augsta caurlaides spēja, ilgtermiņa drošums, mazākas nokares zem slodzes, ātra un viegla instalācija, nelieli elektropārvades līnijas zudumi. Lai varētu izvērtēt vadus ar kompozīmateriālu serdeni un to izmantošanas iespējas, tika izdarīts tehniskais un ekonomiskais salīdzinājums ar tradicionālā tipa tēraudalumīnija vadiem. Salīdzinājumam izraudzīta trase Latvijā, Kurzemes reģionā, kur paredzēts būvēt jaunu 330 kV gaisvadu līniju. Projektējamās elektropārvades līnijas mērķis ir palielināt Latvijas elektropārvades sistēmas caurlaides spēju un elektrotīkla drošumu. Balstoties uz izvēlēto līnijas trasi, tika veikti salīdzinošie aprēķini. Rakstā atspoguļota augsttemperatūras vadu - HTLS un tēraudalumīnija vadu - ACSR salīdzinošā analīze, izmantojot mehāniskos un termiskos ierobežojumus, kas iegūti konkrētai gaisvadu līnijai. Apkopotie aprēķina rezultāti sīkāk ilustrēti rakstā gan tabulas, gan grafiku veidā.
Anotācija angļu valodā The use of a High-Temperature Low-Sag (HTLS) conductor is one of the most discussed methods of uprating power systems nowadays. This method is more suitable for an uprating solution of power systems, because the optimized HTLS conductors have such advantages as high current capacity, long-term reliability, low sag-tension property, easy and quick installation, and low line loss. To assess the conductors with composite core, their use, a technical and economic comparison with the traditional steel conductors has been made. For comparison purposes, a route in Latvia, Kurzeme region, was chosen. It is intended to construct a ring of 330 kV overhead transmission line there. The goal of new transmission line design is increasing the transmission capacity and voltage level to 330 kV and power supply reliability. Based on the chosen transmission line model, the comparison estimaton was made. The paper deals with a comparative analysis of the mechanical and thermal conditions of HTLS and steel reinforced aluminium conductor (ACSR) based on a particular overhead line model. The obtained calculation results are presented in the paper in graphic and table format.
Atsauce Berjozkina, S., Bargels, V., Sauhats, A., Vanzovičs, E. Elektropārvades līniju vadu ar kompozītmateriālu serdeni izmantošanas iespēju salīdzinošs vērtējums. Enerģētika un elektrotehnika. Nr.28, 2011, 13.-18.lpp. ISSN 1407-7345.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 11721