Dinamiskās sistēmas vadāmā Markova lēmumu modeļa uzbūve un izpēte ar datu ieguves metodēm
2012
Jurijs Čižovs

Aizstāvēšana
12.03.2012. 14:30, Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē, Meža ielā 1, 3. korpusā, 202. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Arkādijs Borisovs

Recenzenti
Kārlis Šadurskis, Jevgēņijs Kopitovs, Juri Tolujew

Promocijas darbs „Dinamiskās sistēmas vadāmā Markova lēmumu modeļa uzbūve un izpēte ar datu ieguves metodēm” ir veltīts jaunas pieejas izstrādei, kas ir paredzēta Markova procesa lēmumu pieņemšanas modeļa uzbūvei uzdevumos, kuru stāvokļi ir izteikti ar laikrindām. Markova lēmumu pieņemšanas process (MLPP) tiek veiksmīgi pielietots optimālās vadīšanas stratēģijas atrašanas uzdevumos stohastiskajos diskrētajos (un nepārtrauktos) procesos, kas attīstās laikā. Ņemot vērā matemātiskā aparāta prasības risināmā uzdevuma datu struktūrai, tas ir realizēts mūsdienu spēlēs, medicīnisko uzdevumu jomā (ārstēšanas stratēģijas izstrādāšana), modeļu robotu vadībā u.c. Līdz ar to trūkst darbu, kas izskata secīga lēmumu pieņemšanas procesa pielietošanu uzdevumos, kuru dati ir atspoguļoti ar laikrindām. Šādas īpatnības ir raksturīgas mūsdienu ekonomiskajiem uzdevumiem. Modeļa uzbūves sarežģītību nosaka MLPP aparāta prasības pētāmo datu struktūrai. Novērojamo parametru noteikta veida laikrindu realizācijas jāiegūst no relāciju datiem un jāpārveido atbilstoši MLPP struktūrai. Standarta pieejas paplašināšana darbam ar laikrindām ļauj izmantot visas standarta MLPP modeļa priekšrocības lēmumu pieņemšanai ekonomiskajos uzdevumos reālā laika režīmā. Skaitļošanas intelekta metožu virkne ir izmantota izstrādātas pieejas ietvaros. No metožu sinerģisma principa viedokļa skaitļošanas intelektā, šajā darbā mākslīgie neironu tīkli tiek aplūkoti kā MLPP stāvokļu telpas aproksimācija. Promocijas darba ietvaros izstrādātās modeļa uzbūves metodes aprobācijai ir izmantots cenu dinamiskas politikas uzdevums. Tika veikta programmatūras platformas izstrāde eksperimentu veikšanai, sastādīts eksperimentu plāns un aprakstīts to veikšanas process. Eksperimenti ir veikti izmantojot vienas no Latvijas pārtikas rūpniecības uzņēmuma pārdošanas dati. Dati aprasta pārdošanas cenas un produkciju apjomi vairumtirdzniecības pircējiem. Eksperimentu gaitā, pamatojoties uz reālām ziņām par pārdošanām, iegūti skaitliski MLPP modeļa tuvuma novērtējumi faktiskajai pētāmo procesu attīstībai, kā arī izstrādātās sistēmas funkcionēšanas novērtējumi testu datu kopai. Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, 6 nodaļas, secinājumus, bibliogrāfisko sarakstu, 4 pielikumus, 70 attēlus, 15 tabulas un sastāv no 137 lapām. Bibliogrāfiskā saraksta ietver sevī 83 nosaukumus.


Atslēgas vārdi
Markov Decision Process, Dynamic Pricing policy

Čižovs, Jurijs. Dinamiskās sistēmas vadāmā Markova lēmumu modeļa uzbūve un izpēte ar datu ieguves metodēm. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2012. 137 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196