Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Polarizācijas režģu relaksācija organiskās un neorganiskās kārtiņās

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Polarizācijas režģu relaksācija organiskās un neorganiskās kārtiņās
Nosaukums angļu valodā Relaxation of Polarization Gratings in Organic and Inorganic Films
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Autori Andris Ozols
Valdis Kokars
Pēteris Augustovs
Kristers Ķēniņš
Kaspars Traskovskis
Elmārs Zariņš
Atslēgas vārdi Polarization holographic gratings, relaxation, organic films, inorganic films
Anotācija Eksperimentāli ir izpētīta ar dažādu polarizāciju (lineāras s-s, p-p, s-p polarizācijas, cirkulāras ortogonālas C-1, C-2 polarizācijas) lāzerstariem ierakstītu hologrāfisko režģu (HR) tumsas relaksācija neorganiskā a-As2S3 kārtiņā un organiskā molekulārā azostikla W-50 kārtiņā istabas temperatūrā viena mēneša laikā. HR periodi bija 2 m, ieraksta viļņa garums – 532 nm, nolases viļņa garums-633 nm. Ierakstošās gaismas intensitāte – 1.76 W/cm2. Ierakstot tika mērīta pašdifrakcijas efektivitāte (PDE), bet pētot HR relaksāciju – difrakcijas efektivitāte (DE). Amorfā As2S3 kārtiņā maksimālās PDE un DE vērtības -3.0% un 17.3%- tika sasniegtas attiecīgi ar C-1 un p-p polarizācijām.W-50 kārtiņā tās bija 19% un 16.7% C-2 polarizācijas gadījumā. Abos materiālos relaksācijas kinētika bija līdzīga: asimetriskas DE oscilācijas ap vidējo vērtību, kas bija tuva sākotnējai W-50 gadījumā, bet nedaudz pieauga a-As2S3 gadījumā. Oscilāciju vidējā kvadrātiskā vērtība (OVKV) abos materiālos bija stipri atkarīga no ieraksta polarizācijas un auga sekojošā secībā: C-1, p-p, C-2.Vislielākā OVKV tika novērota s-s polarizācijām a-As2S3 kārtiņā un s-p polarizācijām W-50 kārtiņā. Novērojumu iespējamie skaidrojumi tiks doti referātā.
Anotācija angļu valodā Dark relaxation during a month of holographic gratings (HG) recorded with differently polarized laser beams ( with linear s-s, p-p, s-p polarizations and with orthogonal C-1 and C-2 polarizations) in an inorganic a-As2S3 film and in an organic W-50 film at room temperature has been experimentally studied. HG periods were 2 m, recording wavelength was 532 nm, readout wavelength was 633 nm. Recording light intensity was 1.76 W/cm2. Self-diffraction efficiency (SDE) was measured during the recording and diffraction efficiency (DE) was mesured during the relaxation studies. The maximal SDE and DE values of 3.0% and 17.3% have been achieved with C-1 and p-p polarizations, respectively, in the a-As2S3 film. The maximal SDE and DE values in the W-50 film were 19% and 16.7% achieved with C-2 polarization. Dark relaxation kinetic was similiar in both materials. Asymmetric oscillations around the average DE level were observed. This average level was close to the initial DE in the case of W-50 film, and it was slightly growing in the case of a-As2S3 film.The root mean square value of oscillations (RMSVO) in both materials strongly depended on recording polarizations. They were growing in the following order: C-1, p-p, C-2. The maximum RMSVO took place in the case of s-s and s-p polarizations for a-As2S3 and W-50 films, respectively. Possible explanations of the observations will be given in the talk.
Hipersaite: http://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/CFI_konferences/abstracts_2012.pdf#page=35 
Atsauce Ozols, A., Kokars, V., Augustovs, P., Ķēniņš, K., Traskovskis, K., Zariņš, E. Polarizācijas režģu relaksācija organiskās un neorganiskās kārtiņās. No: Abstracts of the 28th Scientific Conference, Latvija, Rīga, 8.-10. februāris, 2012. Rīga: LU Cietvielu fizikas institūts, 2012, 35.-35.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 14309