Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Intelektuālā Elektrotransporta Vadības Sistēmu Sarakstu Problēmu Modelēšana Neparedzētos Gadījumos

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 13.12.2012 14:00, Enerģētikas un Elektrotehnikas fakultāte, Kronvalda bulvāris 1, 117.auditorija
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Intelektuālā Elektrotransporta Vadības Sistēmu Sarakstu Problēmu Modelēšana Neparedzētos Gadījumos
Nosaukums angļu valodā Modelling of Intelligent Electrical Transport Control Systems Scheduling Problems in the Unforseen Cases
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Ivars Alps
Atslēgas vārdi Railway transport, level crossing, scheduling theory, evolutionary algorithms, programmable controller
Anotācija Promocijas darba mērķis ir izpētīt un izstrādāt informācijas plūsmu apstrādes algoritmus pilsetas transporta, tai skaitā elektrotransporta, kustības datorvadībai ar mākslīgā intelekta iekārtām un sarakstu teorijas metodēm. Promocijas darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām, secinājumiem izmantotās literatūras saraksta un pielikuma. Promocijas darba pirmajā nodaļā analizēta esošā pilsētas transporta sistēma, klasificēti transporta sistēmas elementi un to savstarpējā mijiedarbība, no kopu teorijas viedokļa izveidots pilsētas transporta sistēmas matemātiskais modelis, definēti konstantie un mainīgie sistēmas kopu elementi, formulēta sarakstu teorijas uzdevumu nostādne un definētas mērķa funkcija uzdevuma risināšanai. Promocijas darba otrajā nodaļā ir izstrādāti algoritmi gan mērķa funkcijas kopējās vērtības gan katra atsevišķā kritērija, aprēķināšanai, izstrādāta procedūra evolucionāro algoritmu, ģenētiskā un imūnā, pielietojumam transporta plūsmu vadības uzlabošanai. Promocijas darba trešajā nodaļā aprakstīts izstrādātā iebūvētā iekārta, parādītas iekārtas un tās atsevišķo komponenšu elektriskās shēmas, analizētas pieslēgumvietas intelektuālā transporta sistēmas infrastruktūras objektiem, pārbrauktuvēm, ceļu transporta vienībām un sliežu transporta vienībām. Promocijas darba ceturtajā nodaļā algoritmu aprobācijai diviem transporta plūsmu vadīšanas uzdevumiem tiek izveidots vienkāršots pilsētas sliežu un autotransporta vienību kustības pētīšanas datormodelis ar noteiktu pārbrauktuvju, sliežu un autotransporta vienību skaitu un to kustības sarakstiem. Transporta sistēmas fragmenta vadība tiek modelēta veicot vairākas eksperimentu sērijas saskaņā ar izstrādātajiem algoritmiem. Promocijas darba piektajā nodaļā tiek analizēti un novērtēti iegūtie eksperimentu rezultāti. Jaunizveidoto sarakstu nobīdes tiek novērtēti ar hipotēžu pārbaudi izmantojot statistiskās novērtēšanas metodes, z-testa, hī-kvadrāta un Kolmogorova-Smirnova testiem. Promocijas darba eksperimentu analīze norāda uz to, ka izstrādātie transporta sistēmas vadības algoritmi samazina elektroenerģijas patēriņu, palielina dzelzceļa pārbrauktuvju caurlaides spēju, samazina transporta dīkstāves laiku un samazina sliežu un autotransporta sadursmju varbūtību. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 155 lpp., satur ievadu, piecas nodaļas, secinājumus,1 pielikumu, 32 attēlus un 70 tabulas. Izmantotās literatūras sarakstā ir atsauces uz 101 informācijas avotu.
Anotācija angļu valodā The promotion paper consists of the introduction, five chapters, conclusions and list of the applied literature sources. The first chapter of the promotion paper analyses the existing systems of the city transport, clissifies the elements of the system and their interoperation; the mathematical model of the transport system is developed from the set theory point of view, the constant and variable elements are defined in the system, the detailed mathematical model of the research object – transport system element – crossing – is developed, the task of the schedule theory is stated and the target function is defined for the solution of this task in accordance with computer control of the electric transport movement by means of embedded device and schedule theory. The second chapter of the promotion paper contains the description of the developed algorithms for the calculation of each criterion as well as the total value of the target function. Therefore the application of the immune and genetic algorithms allowed developing the model of transport system control. The third chapter describes the developed embedded device, the electrical circuits of it and its components; the connection of the intelligent transport system to the elements of infrastructure, crossings, and city transport and railway transport units is analysed. The opportunities of the investigated algorithms application for the control of city transport are researched in the fourth chapter. A real existing transport system of Riga is investigated at the particular parts of the city; and for the approbation of the algorithm a simplified computer model of railway and auto transport movement at the particular crossing was developed with determined number of transport units and their schedule. The control of the transport system fragment is modeled in accordance with the developed algorithms realizing different sets of experiments. The fifth part of the promotional paper analyses and evaluates the results obtained in the previous chapter. According to the target function criteria the proposed changes of transport schedules of genetic and immune algorithms for each separate criterion as well as for the target function in general. The evaluation of the schedules changes was realized by means of the statistical evaluation method according to z-criterion, chi-square and Kolmogorov-Smirnov test. Thesis written in the Latvian language on page 155, contains an introduction, five chapters, conclusions, annex, 32 pictures, 70 tables. The bibliography contains references to 101 sources of information.
Atsauce Alps, Ivars. Intelektuālā Elektrotransporta Vadības Sistēmu Sarakstu Problēmu Modelēšana Neparedzētos Gadījumos. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2012. 155 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 14649