Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Augstsprieguma elektrolīniju optimizācijas paņēmieni

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 17.04.2014 14:00, Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Kronvalda bulvārī 1, 117. auditorijā
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Augstsprieguma elektrolīniju optimizācijas paņēmieni
Nosaukums angļu valodā Towards the Optimization of Overhead Power Lines
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Svetlana Berjozkina
Atslēgas vārdi Cost benefit analysis, design engineering, Pareto optimization, power transmission, parameter estimation, transmission line.
Anotācija Elektroenerģijas nozares pašreizējā attīstība, kuras galvenais mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi patērētājiem, balstās uz spēcīgi sazarotu energosistēmu rašanos, kurās ietilpst lielas elektrostacijas, iekšējās un starpsistēmu elektropārvades līnijas un plašs sadales tīkls. Kā redzams, viens no galvenajiem energosistēmu elementiem ir gaisvadu elektrolīnijas, kuru loma nākotnes enerģētikas attīstībā pieaug lielos tempos, jo elektriskā tīkla paplašināšana būs nepieciešama gan valsts, gan starptautiskā mērogā. Pieprasījums pēc elektroenerģijas nepārtraukti pieaug, tāpēc, ievērojot to, ka 2030. gadā darbosies visi šobrīd plānotie starpvalstu savienojumi, piemēram, „Estlink-2”, „NordBalt”, „LitPol” un projekts „Kurzemes loks”, jau tagad nepieciešams izstrādāt, realizēt un ievest esošajā elektropārvades tīklā jaunas tehnoloģijas, jo jauno elektrisko savienojumu realizācijas, atjaunojamo energoresursu lielās ietekmes, enerģijas tirgus liberalizācijas un atomelektrostaciju būvniecības rezultātā būtiski palielināsies Baltijas pārvades tīklu tranzīta jaudas plūsmas noslodze. Turklāt nepieciešams atzīmēt, ka liels procents no visām elektropārvades līnijām, kuras šobrīd atrodas ekspluatācijā, celtas pirms 40...60 gadiem, kas norāda uz elektrotīkla fizisku un morālu novecošanu, kas savukārt prasa papildu atjaunošanas pasākumu ieviešanu. Tā rezultātā rodas daudz mērķtiecīgu uzdevumu, kas ir tieši saistīti ar elektropārvades tīkla jaudas palielināšanu, nodrošinot drošu un kvalitatīvu patērētāju elektroapgādi. Ņemot vērā iepriekšminētos apsvērumus, par aktuālu kļūst izskatīto problēmu risināšana, veicinot iespējas palielināt elektrotīkla caurlaides spēju, piedāvājot un realizējot vairākus augstsprieguma elektrolīniju optimizācijas paņēmienus, kas formulēti un izstrādāti šajā promocijas darbā. Izmantojot izstrādātos tehniski ekonomiskos risinājumus, būs iespējams palielināt esošajās un projektējamās gaisvadu elektrolīnijas pārvadāmo jaudu (slēptās jaudas rezerves noteikšana), precīzi un operatīvi pieņemot pareizo lēmumu dažādos elektropārvades tīkla pastāvošo problēmu gadījumos, rezultātā minimizējot kapitālieguldījumus.
Anotācija angļu valodā The present-day development of the electric energy industry, the main goal of which is to ensure uninterrupted and standard-compliant supply of electricity to consumers, is based on the emergence of powerful, multi-branched power systems, which encompass large power plants, internal and intersystem power transmission lines and a wide distribution network. As can be seen, one of the main elements of power systems is overhead power lines, the role of which in the development of the future power industry is increasing at a high rate, since the expansion of the power network will be needed both country-wide and internationally. The demand for electricity is growing steadily, therefore, considering that in 2030, all the currently planned cross-border connections will be in use, for example, Estlink 2, NordBalt, LitPol and the ”Kurzemes Ring”, it is already necessary to develop, implement and apply at the existing power transmission networks new technologies since the implementation of the new electrical connections, the significant impact of renewable power resources, the liberalization of the energy market and the construction of nuclear power plants will result in a significant increase in the transit power flow loading of the Baltic transmission networks. Also, it has to be pointed out that a high percentage of all the power transmission lines that are currently in operation have been constructed 40...60 years ago, which is an indication of the power transmission network being outworn and obsolescent, which in turn requires introduction of additional renewing measures. This results in the emergence of many purposeful tasks, which are directly related to the increasing of the capacity of power networks, by ensuring reliable and high-quality power supply to the consumers. In view of the above considerations, it becomes topical to solve the discussed problems by promoting the possibilities to increase the throughput capacity of power networks by offering and implementing a number of high-voltage power line optimization methods, which have been formulated and developed within the present thesis. By using the developed technical and economic solutions, it will be possible to increase the capacity to be transmitted over the existing overhead power lines and those under design (determination of the hidden capacity reserve), by precisely and speedily adopting the correct decision at various cases of existing power transmission network problems, resulting in minimization of capital investments.
Atsauce Berjozkina, Svetlana. Augstsprieguma elektrolīniju optimizācijas paņēmieni. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2014. 170 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 18142