Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Cleaner Production in Biowaste Management

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 27.06.2014 14:00, Rīga, Kronvalda bulvāris 1, 21.auditorija
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Cleaner Production in Biowaste Management
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Jeļena Pubule
Atslēgas vārdi cleaner production, impact assessment, biowaste treatment, anaerobic digestion, evaluation methodology
Anotācija Saskaņā ar ES direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu Latvijā no atjaunojamās enerģijas saražotas enerģijas īpatsvaram 2020. gadā ir jāsastāda 40% no bruto enerģijas. Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāievēro ES direktīvas par atkritumu poligoniem 1999/31/EK un ES direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem nosacījumus, kas paredz ievērojami samazināt atkritumu poligonos apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu. Bioloģisko atkritumu izmantošana enerģijas ieguvei, ļaus sasniegt iepriekš minētos mērķus attiecībā uz atjaunojamās enerģijas īpatsvara palielināšanu un ļaus sasniegt atkritumu apglabāšanas poligonos apglabāto bioloģiski noārdāmo atkritumu apjoma samazinājumu. Bioloģisko atkritumu kā resursu izmantošana ir nepieciešama tādēļ, lai sasniegtu ES kopējos atkritumu apsaimniekošanas mērķus. Sarežģītais iznākums ir būtisks šķērslis bioloģisko atkritumu plānošanas projektu īstenošanā. Lai sekmētu atjaunojamo energoresursu izmantošanu, ir jāizvērtē iespējamais bioloģisko atkritumu daudzums un, balstoties uz to, ir jāatrod optimālākā metode to pārvēršanai enerģijā. Šā darba mērķis ir izstrādāt, piemērot un izvērtēt metodiku tīrākas ražošanas principu iekļaušanai bioloģisko atkritumu apsaimniekošanā. Īpaša uzmanība šajā darbā ir pievērsta metodikas izstrādei tieši attiecībā uz politikas jomu izstrādātājiem un lēmumu pieņēmējiem, lai 1) izvērtētu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas iespējas, 2) novērtētu bioenerģijas projektu ilgtspējību, 3) atrastu optimālu bioloģisko atkritumu apstrādes risinājumu, ņemot vērā apstākļus konkrētā reģionā. Šajā darbā tiek izmantota modelēšanas pieeja, kas balstīta uz multikritēriju analīzi, korelācijas un regresijas analīzi, kā arī multikritēriju analīzes un sistēmdinamikas kombināciju. Šī pētījuma rezultāti var tikt attiecināti uz dažādām mērķa grupām un dažādiem līmeņiem: valdības līmeni, atkritumu un enerģētikas sektoru, zinātniekiem un vides aktīvistiem. Šī pieeja, kurā izmantota minētā metodika, sniedz ieskatu atkritumu apsaimniekošanas nozarē un ļauj to labāk izprast. Multikritēriju analīzes un sistēmdinamikas, kā arī multikritēriju analīzes un korelācijas un regresijas analīzes metožu kombināciju iespējams izmantot ne tikai atkritumu apsaimniekošanā, bet arī citās nozarēs, kurās lēmumi tiek pieņemti sarežģītās un dinamiskās sistēmās.
Atsauce Pubule, Jeļena. Cleaner Production in Biowaste Management. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2014. 96 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 18359