Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Iebūvējamo inelektuālo iekārtu izpēte un izstrāde dzelzceļa transporta adaptīvai vadībai

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 05.11.2014 16:00, EEF, Āzenes ielā 12 korp.1, 212 .telpā
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Iebūvējamo inelektuālo iekārtu izpēte un izstrāde dzelzceļa transporta adaptīvai vadībai
Nosaukums angļu valodā Investigation and Development of Embedded Intelligent Devices for Adaptive Control of Railway Transport
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Andrejs Potapovs
Atslēgas vārdi Embedded intelligent devices, adaptive control, railway transport
Anotācija Promocijas darbs veltīts dzelzceļa transporta vadības sistēmu izpētei un izstrādei, pielietojot adaptīvus vadības algoritmus un iebūvējamās intelektuālās iekārtas. Promocijas darba ievadā aprakstīta tēmas aktualitāte, atbilstoši kurai ir izvirzīts promocijas darba mērķis un risināmie uzdevumi. Promocijas darba 1. nodaļa veltīta esošo dzelzceļa transporta ritošo vienību vadības sistēmu izpētei, piedāvājamās dzelzceļa transporta adaptīvas, precīzas un laidenas bremzēšanas sistēmas (APBS) elementu un to mijiedarbības shēmu aprakstam, šīs sistēmas kopējā darbības algoritma aprakstam, kā arī izstrādātās mērķa funkcijas un izvirzīto hipotēžu aprakstam. Promocijas darba 2. nodaļā veikta ritošā sastāva fizisko kustības parametru noteikšanas adaptīvā pašapmācības algoritma izstrāde, adaptīvo meklēšanas algoritmu izpēte un izstrāde vilciena kustības parametru noteikšanai, dzelzceļa transporta ritošā sastāva kustības matemātiskā modeļa izstrāde un vilciena bremžu sistēmas automātiskās vadības algoritma izstrāde un to apraksts. Promocijas darba 3. nodaļa veltīta mikroprocesoru tehnikas izmantošanas iespēju izpētei, dzelzceļa vadības sistēmās izvirzīto drošības prasību analīzei, iebūvējamo intelektuālo iekārtu iekšējo interfeisu izstrādes un pielietošanas aprakstam, piedāvājamās sistēmas elementu elektrisko shēmu izstrādei un to mijiedarbības datormodeļu aprakstam. Promocijas darba 4. nodaļā apskatīta izstrādāto matemātisko un datormodeļu testēšana laboratorijas apstākļos, kā arī izstrādāto iekārtu prototipu testēšana reālajos darba apstākļos. Promocijas darba 5. nodaļā ir aprakstīta promocijas darbā iegūto testēšanas rezultātu statistiskā analīze. Darba noslēgumā tiek izklāstīti kopējie secinājumi un izvirzīti turpmākie iespējamo pētījumu mērķi. Promocijas darbs sastāv no ievada, literatūras apskata, 5 nodaļām, secinājumiem, bibliogrāfiskā saraksta un 6 pielikumiem. Promocijas darba pamatteksts satur 155 lappuses un tas ir iekļauj 36 attēlus un 22 tabulas. Bibliogrāfiskais saraksts satur 207 informācijas avotus.
Anotācija angļu valodā The thesis is devoted to the investigation and development of the transport control system applying adaptive control algorithms and embedded intelligent devices. The introduction contains the basis of the topicality of the subject in accordance with which the aim and objectives of the thesis are determined. The 1st chapter of the thesis is devoted to the investigation of the control system of the present rolling-stock unit of railway transport, description of adaptive, accurate and soft braking systems (APBS) elements and scheme of their interaction, general algorithm of this system operation as well as to the developed target function and hypothesis. The 2nd chapter of the thesis contains the development of adaptive self-learning algorithm for the rolling-stock physical motion parameters determining, investigation and development of adaptive searching algorithm for the motion parameters calculation, development of the mathematical model of rolling-stock motion and development of automatic control algorithm for train braking system and its description. The 3rd chapter of the thesis is devoted to the analysis of microprocessor devices application safety requirements in the railway control systems, to the development and application of embedded intelligent devices interface, elaboration of electric circuit of the suggested system and the computer model of interaction of the elements. The 4th chapter considers the examining of the developed mathematical and computer model in laboratory and then of the prototype under real operation conditions. The experimental results are statistically analysed in the 5th chapter. The final part of the thesis are the conclusions and recommendations for further research. The Doctoral Thesis is written in the Latvian language, contains introduction, 5 chapters, basic results and conclusions, list of references, 32 figures and illustrations, 22 tables, totally 155 pages. The list of references contains 207 items.
Atsauce Potapovs, Andrejs. Iebūvējamo inelektuālo iekārtu izpēte un izstrāde dzelzceļa transporta adaptīvai vadībai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2014. 173 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 18889