Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Sintētiskā hormona 17α-etinilestradiola ietekme uz dažādu trofisko līmeņu ūdens organismiem

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Sintētiskā hormona 17α-etinilestradiola ietekme uz dažādu trofisko līmeņu ūdens organismiem
Nosaukums angļu valodā Effects of the Synthetic Hormone 17α-Ethinylestradiol on Aquatic Organisms of Different Trophic Levels
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Karīna Bāliņa
Maija Balode
Ieva Putna
Atslēgas vārdi 17α-etinilestradiols (EE2), ekotoksicitāte, Desmodesmus communis, Daphnia magna, Hyalella azteca
Anotācija Sintētiskais hormons 17α-etinilestradiols (EE2) ir viena no orālās kontracepcijas galvenajām komponentēm. Nokļūstot ūdens vidē, EE2 iedarbojas uz ūdens organismu hormonu receptoriem un ietekmē to augšanu, attīstību un vairošanos. Pētījumā tiek noskaidrots kā EE2 ietekmē dažādu trofisko līmeņu organismus un tiek novērtēts tā toksiskums. Kā testa organismi tika izmantoti attiecīgus trofijas līmeņus pārstāvoši testa organismi: fitoplanktona organismi – Desmodesmus communis, zooplanktona organismi – Daphnia magna, zoobentosa organismi - Hyalella azteca. Tika veikti akūti un hroniski toksicitātes testi. Tika konstatēts, ka paaugstinātas EE2 koncentrācijas vidē būtiski ietekmē ūdens organismu spēju dzīvot, attīstīties un vairoties. Eksperimentu rezultāti parāda, ka pēc jutības pret EE2 testorganismi sakārtojas sekojošā secībā: Desmodesmus communis > Hyalella azteca > Daphnia magna.
Anotācija angļu valodā Synthetic hormone 17α-ethinylestradiol (EE2) is one of the main components of oral contraceptives. Entering the aquatic environment EE2 interacts on estrogen receptors of aquqtic organisms. It’s impacting their survival, growth, development and reproduction. Research shows how EE2 affects different trophic levels of aquatic organisms. There were appropriate test organisms used for each trofic level: phytoplankton – Desmodesmus communis, zooplankton – Daphnia magna, zoobenthos - Hyalella azteca. Accute and chronic toxicity tests were carried out. It was found that elevated EE2 concentrations in environment significantly affect their abilities to survive, grow and reproduce. Result of this research show that according to sensitivity against EE2 used test organisms ranges: Desmodesmus communis > Hyalella azteca > Daphnia magna.
Hipersaite: http://www.lvzsa.lv/sites/default/files/tezu_krajums_videszinateneunizglitiba_2014.pdf 
Atsauce Bāliņa, K., Balode, M., Putna, I. Sintētiskā hormona 17α-etinilestradiola ietekme uz dažādu trofisko līmeņu ūdens organismiem. No: Konference "Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā": tēžu krājums, Latvija, Rīga, 24.-24. oktobris, 2014. Rīga: 2014, 16.-17.lpp. ISBN 97899341433111.
Pilnais teksts
ID 19396