Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Metodikas izstrāde energoefektivitātes politikas instrumentu modelēšanai rūpniecības sektorā

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 22.01.2015 14:00, EEF, Āzenes iela 12/1, Rīga, 116. telpa
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Metodikas izstrāde energoefektivitātes politikas instrumentu modelēšanai rūpniecības sektorā
Nosaukums angļu valodā Methodology for Modelling Energy Efficiency Policy Instruments in Industrial Sector
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Līga Žogla
Atslēgas vārdi energy efficiency policy, industry, modelling
Anotācija Globāli rūpniecības sektors ir vislielākais enerģijas galapatērētājs. Eiropas Savienībā enerģijas patēriņš rūpniecības sektorā ir 25,6 % no kopējā enerģijas galapatēriņa, tādēļ līdz šim ir izstrādātas un piemērotas vairākas Eiropas Savienības direktīvas, kas paredz energoefektivitātes mērķu noteikšanu rūpniecības sektorā. Latvijā rūpniecības sektors ir trešais lielākais enerģijas galapatērētājs, veidojot 18 % no valsts kopējā enerģijas patēriņa. Turklāt valsts līmenī ir plānots veicināt apstrādes rūpniecības sektora produktivitātes pieaugumu, kas palielinās arī pieprasījumu pēc enerģijas. Līdz ar to ir jāizstrādā un jāievieš politikas instrumenti, kas veicinātu energoefektivitātes paaugstināšanos rūpniecības sektorā, nodrošinot produkcijas ražošanu ar iespējami zemu enerģijas patēriņu un veicinātu uzņēmumu konkurētspēju. Promocijas darba mērķis ir novērtēt esošo energoefektivitātes situāciju rūpniecības sektorā un izstrādāt šim sektoram metodiku energoefektivitātes politikas instrumentu modelēšanai. Mērķa sasniegšanai darba ietvaros ir izpētīti spēkā esošie normatīvie akti un prasības, novērtēts enerģijas patēriņa pieprasījums un izmaksu sadalījums rūpniecības sektorā, kā arī noteikti vispiemērotākie energoefektivitātes politikas instrumenti energoefektivitātes veicināšanai rūpniecības sektorā. Papildus ir analizēti šķēršļi energoefektivitātes pasākumu īstenošanai ražošanas uzņēmumos. Balstoties uz apstrādes rūpniecības nozares izpētes rezultātiem, ir izstrādāta metodika politikas instrumentu piemērošanai un definēta mērķa nozare (alus ražošanas apakšnozare), kas pētīta padziļināti, novērtējot energoefektivitātes izmaiņas un nosakot enerģijas ietaupījuma potenciālu. Pamatojoties uz izstrādāto metodiku, ir izveidots sistēmdinamikas modelis, ar kura palīdzību iespējams prognozēt energoefektivitātes izmaiņas alus ražošanas apakšnozarē un novērtēt noteikto energoefektivitātes politikas instrumentu ietekmi uz enerģijas ietaupījuma potenciāla mērķu sasniegšanu. Promocijas darbā gaitā sniegtos priekšlikumus, iegūtos rezultātus un izstrādāto sistēmdinamikas modeli var izmantot valsts institūcijas, kas atbild par politikas izstrādi, dažādu apstrādes rūpniecības apakšnozaru asociāciju pārstāvji un ražošanas uzņēmumi, lai veicinātu energoefektivitātes politikas instrumentu izstrādi un ieviešanu rūpniecības sektorā.
Anotācija angļu valodā Industrial sector is the world’s largest energy end consumer. In European Union energy consumption for industry constitutes 25.6% of total final energy consumption. Therefore, several EU Directives have been developed and adapted to determine the energy efficiency targets for energy efficiency improvement in industrial sector. In Latvia industrial sector is the third largest energy consumer, accounting for 18% of total energy consumption. In addition, it is expected to promote the productivity growth of manufacturing sector at the national level, which also will increase the demand for energy. Therefore, it is necessary to develop and implement policy instruments to promote energy efficiency improvements in industrial sector to ensure the production of products with less energy thus promoting the competitiveness. The aim of the disertation is to assess the current situation in the field of energy efficiency in industry in Latvia, and to develop a methodology for modeling energy effiecincy policy instruments in industry. The objectives of the disertation are to study the existing laws, regulations and requirements, energy consumption and energy cost for industry, as well as to identify the right energy policy instruments to promote energy efficiency in industry. In addition, also barriers for implementation of energy efficiency measures in manufacturing companies were situdied. Based on the research results, a methodolody is prepared and a target industry (beer industry) is defined. The methodology is aprobated on the particular industry where in – depth analysis is done, the changes in energy efficiency are evaluated, and the energy saving potential is determined. Taking into account the methodology a system dynamic model is established. With the model it is possible to predict changes in energy efficeincy in beer industry, and to evaluate if the targets set for energy policy instruments could be achieved. The developed proposals, obtained results and the established system dynamics model during the prepration of disteration, can be applied for policy – makers, industry associations and manufacturing companies. It can be used to develop and evaluate energy efficiency policy instruments for industry.
Atsauce Žogla, Līga. Metodikas izstrāde energoefektivitātes politikas instrumentu modelēšanai rūpniecības sektorā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2014. 142 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 19816