Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Aktīvu volframātu fotokatalizatoru sintēzes tehnoloģijas izstrāde

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 27.05.2015 13:00, Rīgas Tehniskajā Universitātē, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes konferenču zālē (272. telpa), Rīgā
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Aktīvu volframātu fotokatalizatoru sintēzes tehnoloģijas izstrāde
Nosaukums angļu valodā The Development of the Synthesis Technology of Active Tungstate Photocatalysts
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Māris Kodols
Atslēgas vārdi bismuta volframāts, cinka volframāts, fotokatalīze, fotokatalizatori
Anotācija Promocijas darbs veltīts aktīvu fotokatalizatoru iegūšanas tehnoloģijas izstrādei pusvadītāju metālu oksīdu sistēmās ZnO-WO3 un Bi2O3-WO3, kā arī to fotokatalītisko spēju novērtējumam ūdens vidē, sadalot organiskus savienojumus. Promocijas darbs ietver literatūras apskatu par fotokatalizatoru nozīmīgumu un aktualitāti vides tehnoloģiju attīstīšanā. Apspriesti fotokatalīzē notiekošie procesi un skaidroti tās darbības pamatprincipi, kā arī analizēti fotokatalizatoru raksturojošie parametri. Izvērtēta zinātniskā literatūra par oksīdu sistēmām ZnO-WO3 un Bi2O3-WO3, to iegūšanas veidiem un modificēšanas iespējām fotokatalītisko īpašību uzlabošanai no 1972. gada līdz 2013. gadam. Darba eksperimentālajā daļā sniegts izvēlēto sintēžu apraksts, kā arī produktu analīzes metodes. Izskaidrota fotokatalizatoru efektivitātes novērtēšanas metodika. Rezultātu un izvērtējumu daļā raksturota izmantoto sintēzes tehnoloģiju (sola-gela, mikroviļņu, hidrotermālās un kausēto sāļu) priekšrocības un trūkumi tīru (vienfāzes) savienojumu iegūšanā. Pētītas sakarības starp sintēžu parametriem (spiediens, sintēzes laiks, vides pH, temperatūra) un galaprodukta īpašībām. Izstrādāti un pilnveidoti jauni paņēmieni volframātu fotokatalizatoru iegūšanai. Analizēta sintezēto fotokatalizatoru aktivitāte. Fotokatalīze novērtēta vairākos aspektos, ņemot vērā materiālu īpatnējo virsmu, kristalītu izmērus, pH, morfoloģiju, gaismas avotu. Rezultātu noslēdzošā daļa veltīta metilēnzilā (MZ) fotokatalīzes produktu analīzei. Secināts, ka, izmantojot iegūtos fotokatalizatorus, MZ sadalīšanas process noris līdz SO42-, NO3-, NH4+ jonu veidošanai.
Anotācija angļu valodā Doctoral thesis has been dedicated for synthesis technology development of active photocatalists in semiconductor oxide systems ZnO-WO3 and Bi2O3-WO3 as well as evaluation of photocatalytic ability of prepared photocatalysts by degradation organic compounds has been discussed. The thesis consists of literature review about significance and actuality in environmental technology development. The processes and the basic principles of photocatalysis have been discussed including the parameters for photocatalysis. In the overview of the literature, information regarding the period of time from 1972 to 2013 is summarized about oxide systems ZnO-WO3 and Bi2O3-WO3, the photocatalyst obtaining and of modification for improving the photocatalytic properties. The description of synthesis technologies and analysis of product has been given in experimental part. The methodology for photocatalyst efficiency has been described. The characterization of used technologies (sol-gel, microwave, hydrothermal synthesis and molten salt synthesis) and advantages and disadvantages for obtaining single-phase compound have been discussed in the result section. The relationship of synthesis parameters (pressure, synthesis time, pH, temperature) on product has been studied. The photocatalytic activity has been analysed for obtained products. Photocatalysis has been assessed in different aspects including the specific surface area, crystallite size, pH, and morphology and light source. The final part of the results section is described of degradation product analysis of methylene blue dye. It is concluded that using obtained tungstate photocatalysts, the degradation process of methylene blue proceeds to SO42-, NO3-, NH4+ ion formation.
Atsauce Kodols, Māris. Aktīvu volframātu fotokatalizatoru sintēzes tehnoloģijas izstrāde. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 115 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 20332