Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Metodoloģija ultraskaņas impulsu metodes pielietošanai konstrukciju betona stiprības novērtēšanā

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 19.06.2015 14:15, RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Āzenes ielā 16, sēžu zālē
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Metodoloģija ultraskaņas impulsu metodes pielietošanai konstrukciju betona stiprības novērtēšanā
Nosaukums angļu valodā Methodology for Application of the Method of Ultrasonic Pulses to Evaluate the Strength of Concrete in Structures
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Uldis Lencis
Atslēgas vārdi betons, materiālu izpētes negraujošās metodes, ultraskaņas impulsu metode, betona stiprība
Anotācija Promocijas darbs izstrādāts saistībā ar dzelzsbetona konstrukciju betona stiprības novērtēšanu, pielietojot ultraskaņas impulsu metodi. Darba pamatā ir eksperimentālā veidā noskaidrotas ultraskaņas izplatīšanās ātruma galveno ietekmējošo faktoru — betona mitruma, stiegrojuma, apkārtējās vides paaugstinātas un negatīvas temperatūras — savstarpējās mijiedarbības, ņemot vērā betona cietēšanas vidi un vecumu. Darba rezultātā izstrādāta blokshēma ultraskaņas izplatīšanās ātruma novērtēšanai betonā, izvērtējot mitruma un stiegrojuma faktoru ietekmi. Pamatojoties uz eksperimentāli iegūtiem datiem, izstrādāts četrargumentu vairākkopu funkcijas algoritms un datorprogramma ultraskaņas izplatīšanās ātruma datu apstrādei, lai novērtētu konstrukciju betona stiprību. Izmantojot lokāli svērtās polinomiālās aproksimācijas kvadrātiskās funkcijas, noteikti gadījumi, kad ultraskaņas izplatīšanās ātrumu iespējams aprēķināt pie tādām ietekmējošo faktoru kombinācijām, pie kurām eksperimenti nav veikti. Doti ieteikumi papildinājumiem patlaban Latvijas Republikā spēkā esošajam standartam LVS EN 12504-4:2005 L «Betona testēšana — 4. daļa: Ultraskaņas impulsa ātruma noteikšana», lai praksē izvairītos no iespējamām kļūdām ultraskaņas izplatīšanās ātruma datu interpretācijā saistībā ar betona stiprības novērtēšanu. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā. Darbs ietver 5 nodaļas, 78 attēlus, 53 tabulas, literatūras sarakstu ar 99 apskatītajiem avotiem un 3 pielikumus. Darbam kopumā ir 144 lappuses.
Anotācija angļu valodā The doctoral thesis is developed in relation to the necessity to evaluate the strength of concrete in structures by applying ultrasonic pulse method. Work is based on the experimentally obtained interactions of the main factors affecting the ultrasonic pulse velocity — moisture of concrete, reinforcement, elevated and negative ambient temperature — considering the curing condition and the age of the concrete. Result of a research is a flowchart for evaluation of the ultrasonic pulse velocity in concrete to exclude the impact of the moisture and reinforcement. Based on the obtained experimental data, algorithm of a function of four-argument multiple sets has been elaborated and a computer program for ultrasonic pulse velocity data processing to evaluate the strength of concrete in structures has been developed. For the developed algorithm, the mathematical modeling with quadratic functions of locally weighted polynomial approximation was carried out to establish, in which cases it is possible to calculate the values of ultrasonic pulse velocity at affecting factor combinations, at which experiments have not been performed. Proposals have been given for additions to the current standard LVS EN 12504-4:2005 L of the Republic of Latvia ''Testing concrete — Part 4: Determination of ultrasonic pulse velocity'' to reduce the risk of errors in the interpretation of ultrasonic pulse velocity measurement data in practice for the concrete strength evaluation. The doctoral thesis is written in Latvian. It contains 5 chapters, 78 figures, 53 tables, 99 references in bibliography and 3 attachments, in total 144 pages.
Atsauce Lencis, Uldis. Metodoloģija ultraskaņas impulsu metodes pielietošanai konstrukciju betona stiprības novērtēšanā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 206 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 20414