Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Helikoptera planiera noguruma bojājumu akustiskā diagnostika ar defektu lokalizāciju

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 09.06.2016 14:30, Lomonosova iela 1A/k-1, 218.kab.
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Helikoptera planiera noguruma bojājumu akustiskā diagnostika ar defektu lokalizāciju
Nosaukums angļu valodā Helicopter Structure Fatigue Defect Acoustic Diagnostics with Defect Localization
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Kristīne Carjova
Atslēgas vārdi Akustiskā diagnostika, Akustiskā emisija (AE), materiālu nogurums, helikoptera konstrukcijas
Anotācija Aviācijas konstrukciju atteiču lielākā daļa ir saistīta ar noguruma bojājumu uzkrāšanos un noguruma plaisu attīstību. Tāpēc viens no svarīgiem jautājumiem noguruma izvērtēšanā ir zinātniski pamatotu metožu izstrāde noguruma bojājumu izvērtēšanai un konstruktīvo elementu ilgmūžības aprēķins mainīga sprieguma apstākļos. Izmantojot šādas metodes, ir iespējams izvēlēties optimālo formu un konstrukcijas izmērus projektēšanas stadijā un kontrolēt reālu bojājumu uzkrāšanās procesu konstrukcijās to ekspluatācijā. No konstrukcijas nestspējas viedokļa, kad lielu sava resursa daļu konstrukcijas materiāls tiek ekspluatēts ar defektiem, bet ekspluatācijas laiku nosaka defekta attīstības laiks līdz tā kritiskiem izmēriem, aktuālas kļūst metodes, kas dod iespēju atklāt defektus to agrīnā stadijā un prognozēt atlikušo konstrukciju ar plaisām resursu. Viens no perspektīvākajām diagnostikas metodēm, kas dod iespēju risināt šāda veida uzdevumus, ir akustiskās nesagraujošās kontroles metode, kas balstās uz akustiskās emisijas (AE) signālu parametru analīzes. Praktiskā šīs metodes izmantošana ir saistīta ar diagnostikas mērījumu datu interpretāciju. Izvirzītās problēmas risināšanai ir jāveic teorētiskos un praktiskos pētījumus defekta rašanās un attīstības AE informācijas, kas tiek reģistrēta no diagnostikas objekta, nolasīšanai, interpretācijai un lokalizācijai.
Anotācija angļu valodā Aviation structure failures mostly relate to fatigue damage accumulation and fatigue crack development. Therefore, one of the most important issues in assessing fatigue is development of scientifically based methods for fatigue damage evaluation and structural elements’ lifetime calculation in variable load conditions. These methods make it possible to choose the optimum shape and size of the structure at the design stage and to control the real process of damage accumulation in structures during their operation. In point of structure load-bearing capacity, when a large part of its resource structural material is operated with defects but the operation time is determined by defect development time until its critical dimensions, the methods that make it possible to detect the defects at an early stage and to predict the remaining structures with cracks resources become actual. One of the perspective diagnostic methods that allow dealing with these tasks is the acoustic non-destructive testing method based on the acoustic emission (AE) signal parameter analysis. The practical use of this method is related to the interpretation of the diagnostic measurement data. Protruding problem must be solved by theoretical and practical research of defect origination and development obtained from AE information reading, interpretation and localization, which is recorded in the diagnostic object.
Atsauce Carjova, Kristīne. Helikoptera planiera noguruma bojājumu akustiskā diagnostika ar defektu lokalizāciju. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 205 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 22282