Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Gaisa satiksmes vadības sistēmas izstrāde tālvadības gaisa kuģu lidojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 04.07.2016 12:30, Aeronautikas institūtā, Lomonosova ielā 1A, k-1, 218. auditorijā
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Gaisa satiksmes vadības sistēmas izstrāde tālvadības gaisa kuģu lidojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā
Nosaukums angļu valodā Air Traffic Control System Establishment for Remotely Piloted Aircraft Systems Operation in Riga Flight Information Region
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Monta Lācāne
Atslēgas vārdi tālvadības gaisa kuģi (TGK), gaisa satiksmes vadība, Rīgas Lidojumu informācijas rajons (LIR), gaisa satiksmes plūsmas intensitāte, ARIMA modelēšana
Anotācija Darba galvenais mērķis ir izstrādāt gaisa satiksmes vadības sistēmu tālvadības gaisa kuģu lidojumiem, ņemot verā operatīvās darbības procedūras Rīgas LIR kontrolējamajā gaisa telpā, prasības gaisa kuģu tehniskajam aprīkojumam un gaisa transporta plūsmas intensitāti. Uzsākot darbu, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) veikt TGK lidojumu esošo procedūru analīzi starptautiskā, Eiropas un Latvijas mērogā; 2) noformulēt prasības TGK tehniskajam aprīkojumam atbilstoši starptautiska līmeņa prasībām; 3) izstrādāt ziņojuma apkalpei (NOTAM) un lidojuma plāna formātus TGK apkalpošanai; 4) izstrādāt GSV procedūras TGK apkalpošanai Rīgas LIR kontrolējamā gaisa telpā; 5) veikt gaisa transporta plūsmas analīzi Rīgas LIR, iegūtos datus attēlot aeronavigācijas kartē; 6) veikt gaisa satiksmes intensitātes matemātisko modelēšanu Rīgas LIR; 7) veikt gaisa satiksmes intensitātes prognozēšanu Rīgas LIR; 8) izstrādāt apmācību programmas TGK operatoriem un GSV dispečeriem par TGKS izmantošanu Rīgas LIR. Darbā ir piecas nodaļas, no kurām pirmajā ir veikta ar TGK saistītās starptautiskā, Eiropas un vietējā mēroga likumdošanas analīze, kā arī formulētas prasības tehniskajam aprīkojumam lidojumu veikšanai. Otrajā nodaļā ir raksturoti lidojuma maršruta plānošanas galvenie ietekmējošiem faktori, ir formulētas prasības tehniskajam aprīkojumam lidojumu veikšanai Rīgas LIR, kā arī ir izstrādātas GSV procedūras TGK apkalpošanai Rīgas LIR kontrolējamā gaisa telpā. Šajā nodaļā ir arī dots risinājums, kā pielāgot lidojuma plāna un NOTAM ziņojuma formātus gaisa telpas lietotāju informēšanai par TGK lidojumiem Rīgas LIR. Trešajā nodaļā ir veikta gaisa transporta plūsmas analīze Rīgas LIR augstumos no zemes līdz FL100 un rezultātā ir izstrādātas aeronavigācijas kartes, kurās attēlota lidojumu intensitāte. Darba ceturtajā nodaļā ir veikta gaisa satiksmes intensitātes modelēšana Rīgas LIR, izmantojot ARIMA matemātisko modeli un statistikas programmu “R”. Izmantojot šos pašus rīkus, ir veikta gaisa satiksmes intensitātes prognozēšana, kā rezultāti arī ir attēloti aeronavigācijas kartēs. Piektajā nodaļā ir izstrādātas apmācību programmas TGK pilotiem un GSV dispečeriem. Darbs satur 176 lapas, 44 attēlus, 46 tabulas, 72 literatūras avotus, 3 73 lapu pielikumus.
Anotācija angļu valodā The main goal of this work is to establish ATC operational procedures for RPAS, taking into consideration operational procedures in Riga FIR controlled airspace, aircraft technical requirements and air traffic flow intensity. Before starting this work the following tasks were set: 1) to analyze current RPAS operational procedure requirements on international, European and Latvian scale; 2) to formulate requirements for RPAS equipment according to international requirements; 3) establish formats of a notice to airman (NOTAM) message and a flight plan for RPAS use in Riga FIR; 4) to establish operational procedures for RPAS operation in Riga FIR controlled airspace; 5) to analyze air traffic intensity in Riga FIR and represent results on aeronautical chart; 6) to do mathematical modeling of air traffic intensity in Riga FIR; 7) to do forecast of air traffic intensity in Riga FIR; 8) to establish training programs for RPAS pilots and ATC officers about the use of RPAS in Riga FIR. There are five chapters in this work. In the first chapter there is analysis of international, European and Latvian legislation regarding RPAS, as well as requirements formulated for RPAS technical equipment. The second chapter considers the main factors affecting planning of aircraft’s flight route in Riga FIR, as well as there are ATC operational procedures established for RPAS use in controlled airspace of Riga FIR. The third chapter contains the analysis of air traffic flow in Riga FIR from ground to FL100 and the results are represented on aeronautical chart. The fourth chapter is devoted to mathematical modeling of air traffic flow using ARIMA mathematical model and a program “R”. The same tools are used to forecast air traffic intensity in Riga FIR. The fifth chapter contains training programs established for RPAS operators and air traffic controllers regarding RPAS. This work consists of 250 pages, contains 44 pictures, 46 tables and 72 sources of information, as well as 3 attachments on 73 pages.
Atsauce Lācāne, Monta. Gaisa satiksmes vadības sistēmas izstrāde tālvadības gaisa kuģu lidojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 176 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 22377