Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Fotoelektriska saules enerģijas gaisa kondicionēšana

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 02.11.2016 14:00, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Ķīpsalas ielā 6A, 250 auditorijā.
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Fotoelektriska saules enerģijas gaisa kondicionēšana
Nosaukums angļu valodā Photovoltaic Solar Air Conditioning
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Andrejs Snegirjovs
Atslēgas vārdi Photovoltaic, PV, Solar, Solar air conditioning, Solar cooling, Solar energy
Anotācija Darba tēma ir „Fotoelektriska saules enerģijas gaisa kondicionēšana” (PV-SAC). Darba mērķis ir izstrādāt, pārbaudīt un izvērtēt tīklam pievienotas uzlabotas fotoelektriskas saules enerģijas gaisa kondicionēšanas tehnoloģiju. Komponentu izmaksu samazināšana kombinācijā ar energoefektīvu sistēmas koncepciju saules enerģijas tehnoloģiju jomā paver plašākas iespējas to izmantošanai dažādos tautsaimniecības sektoros. Pašreizējā tirgus situācijā fotoelektriski darbināma kompresijas dzesēšana ir ekonomiski izdevīgāka, salīdzinot ar termiski darbināmiem sorbcijas dzesētajiem. Tas saistīts ar to, ka šajā tehnoloģijā dažas sistēmas sastāvdaļas –kompresors un siltuma novadīšanas tornis – nepieciešamas mazāka izmēra. Saules enerģijas gaisa kondicionēšanas koncepcija, kurā kombinējas fotoelektroenerģija, kompresijas dzesēšana un brīvā dzesēšana, tika izstrādāta un projektēta vienģimenes mājai. Darbā ir noteikti darbības parametri un saražotās elektroenerģijas apjoms un veikta siltumspējas analīze. PV-SAC pētījums galvenokārt sastāv no divām daļām: 1. sistēmas modeļa dinamiskā simulācija (trijās dažādās klimatiskajās zonās) ar Polysun® programmu; 2. reālas sistēmas darbināšana mērenā klimatiskajā zonā. Sistēma tika salīdzināta ar divu tipu sorbcijas saules enerģijas gaisa dzesēšanas tehnoloģijām. Promocijas darba rezultāti ir ziņoti 11 starptautiskās zinātniskās konferencēs un atspoguļoti 28 publikācijās, ir saņemts patents. Promocijas darbā ir piecas nodaļas, un tā apjoms ir 105 lappuses, kurās ietverti 63 attēli un sešas tabulas. Darbā izmantots 51 literatūras avots.
Anotācija angļu valodā The theme of the Doctoral Thesis is “Photovoltaic Solar Air Conditioning” (PV-SAC). The objective of this study is to develop, to test and to evaluate the technology of the enhanced grid-connected photovoltaic solar air conditioning. Ever-decreasing costs of system components combined with energy-efficient concepts in the area of solar energy technologies open new opportunities for application of hot- and cold-storage systems in different building sectors. In the current market situation, photovoltaic electric-driven compression chillers are more profitable as compared with solar thermal-driven sorption cooling devices due to a smaller size of their components such as compressor and heat rejection unit. In the research, a concept has been developed for the solar air conditioning system operating on PV electric energy, in which cooling by a compression chiller is combined with free cooling. The PV-SAC system is intended for a single-family house. The definition and analysis of the working parameters and of the system yield are presented. The PV-SAC research has been carried out in two parts: 1. Dynamic simulation of a system model (for three different climatic zones) in the Polysun® program software. 2. A real system operation in a temperate climatic zone. The system is compared with that based on the sorption solar air conditioning technologies. The research results have been reported at 11 international scientific conferences and are described in 28 publications. The Doctoral Thesis consists of five chapters; it has been illustrated by 63 figures and 6 tables, and its volume is 105 pages. In the Thesis, 51 literature sources have been used.
Atsauce Snegirjovs, Andrejs. Fotoelektriska saules enerģijas gaisa kondicionēšana. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 105 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 22836