Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ar cēlmetāliem modificētu TiO2 nanopulveru fotokatalītiskās īpašības

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Ar cēlmetāliem modificētu TiO2 nanopulveru fotokatalītiskās īpašības
Nosaukums angļu valodā Photocatalytic Properties of Precious Metal Doped TiO2 Nanopowder
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Reinis Drunka
Jānis Grabis
Dzidra Jankoviča
Dzintra Ārija Rašmane
Aija Krūmiņa
Atslēgas vārdi Modificēts titāna dioksīds, fotokatalīze, TiO2, platīns, zelts, sudrabs, palādijs, fotokatalizators
Anotācija Šajā rakstā apkopoti rezultāti par TiO2 nanopulvera modificēšanu ar cēlmetāliem- zeltu, platīnu, sudrabu un palādiju. TiO2 modificēšanai lietota ķīmiskās izgulsnēšanas metode. Iegūtie paraugi uzrāda ievērojami augstāku fotokatalītisko aktivitāti UV starojumā, salīdzinot tos ar tīru TiO2. Palielinoties Pt saturam TiO2 fotokatalizatorā, palielinās tā fotokatalītiskā aktivitāte. Au, Ag un Pd gadījumā, starp cēlmetāla daudzumu un fotokatlizatora aktivitāti nav novērojama tieša sakarība.
Anotācija angļu valodā In this research modification of TiO2 nanopowder with precious metals –gold, platinum, silver and palladium were studied. For TiO2 modification with precious metals chemical deposition method were used. Obtained photocatalysts were with higher photocatalytic activity in UV irradiation with respect to pure TiO2. By increasing the content of platinum in the TiO2 photocatalyst the photocatalytic activity of photocatalyst increases. In case of Au, Ag un Pd, there is no direct correlation between the amount of precious metal the activity of the photocatalyst.
Hipersaite: https://conferences.rtu.lv/index.php/MSAC/MSAC2016/paper/viewFile/60/33 
Atsauce Drunka, R., Grabis, J., Jankoviča, D., Rašmane, D., Krūmiņa, A. Ar cēlmetāliem modificētu TiO2 nanopulveru fotokatalītiskās īpašības. No: Riga Technical University 57th International Scientific Conference "Materials Science and Applied Chemistry" (MSAC 2016): Proceedings and Programme, Latvija, Riga, 21.-21. oktobris, 2016. Riga: RTU Press, 2016, 57.-62.lpp. ISBN 978-9934-10-861-7.
ID 22881