Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Modificētu TiO2 nanošķiedru sintēze un to fotokatalītiskā aktivitāte

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Modificētu TiO2 nanošķiedru sintēze un to fotokatalītiskā aktivitāte
Nosaukums angļu valodā Synthesis and Modification of TiO2 Nanofibers and Their Photocatalytic Properties
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Jānis Grabis
Reinis Drunka
Dzidra Jankoviča
Aija Krūmiņa
Dzintra Ārija Rašmane
Atslēgas vārdi titāna oksīds, nanošķiedras, fotokatalītiskā aktivitāte
Anotācija Titāna dioksīds ir viens no šobrīd plašāk pētītajiem fotokatalizatoru materiāliem. Savu ķīmisko un fizikālo īpašību dēļ tas rod plašu pielietojumu gan enerģētikas, gan vides aizsardzības problēmu risināšanā. Tīra TiO2 fotokatalītiskā aktivitāte ir pietiekami augsta tikai UV starojumā, tāpēc nepieciešams to modificēt, lai fotokatalizators būtu lietojams arī redzamās gaismas starojuma joslā. Perspektīva ir nanostrukturētu TiO2 fotokatalizatoru ar lielu īpatnējo virsmas laukumu modificēšana ar cēlmetāliem, kas ievērojami ļauj uzlabot fotokatalītisko aktivitāti. TiO2 nanošķiedras ieguva10M KOH šķīdumā, lietojot mikroviļņu sintēzes metodi. Ar zeltu modificētu TiO2 nanošķiedras iegūtas izmantojot ķīmiskās izgulsnēšanas metodi. Individuālu nanovadu diametrs ir sākot no 5nm, bet nanošķiedras īpatnējās virsmas laukums sasniedz 129m2/g. Fotokatalītiskās īpašības pārbaudītas, sadalot metilēnzilā ūdens šķīdumu UV un redzamās gaismas starojumu ietekmē. Iegūtie fotokatalizatori ir ar līdz pat 48% augstāku fotokatalītisko aktivitāti UV starojumā un ar līdz 13% augstāku fotokatalītisko aktivitāti redzamās gaismas starojumā salīdzinājumā ar nemodificētām TiO2 nanocaurulītēm. Augstāko fotokatalītisko aktivitāti uzrāda ar zeltu modificēti TiO2 nanošķiedru paraugi, kuru sastāvā ir 4,8% zelta.
Anotācija angļu valodā Titanium dioxide is one of most widely studied photocatalyst material currently. Because of its chemical and physical properties it has a broad range of applications to solve problems in energetics and environmental protection. Photocatalytic properties of pure TiO2 are high enough only under UV radiation, it must be modified to be used in a radiation zone of visible light. Nanostructured TiO2 photocatalysts with high specific surface area modification with precious metal particles allows to significantly improve photocatalytic properties. TiO2 nanofibers were obtained by using microwave assisted synthesis in solution containing 10M KOH. Chemical deposition method was used to obtain gold modified TiO2 nanofibers. As prepared TiO2 nanofibres were with a diameter of 5nm and with specific surface area up to 129m2/g. Photocatalytic properties were tested by degradation of methylene blue solution on the influence of UV and visible light radiation. Obtained photocatalysts were with up to 48% higher photocatalytical activity under UV irradiation and up to 13% under visible light radiation with respect to pure TiO2 nanofibers. Modified TiO2 nanofibers containing 4.8% gold have shown the highest photocatalytic activity.
Hipersaite: http://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/CFI_konferences/CFI_32.konf.tezes.pdf#page=128 
Atsauce Grabis, J., Drunka, R., Jankoviča, D., Krūmiņa, A., Rašmane, D. Modificētu TiO2 nanošķiedru sintēze un to fotokatalītiskā aktivitāte. No: Abstracts of the 32nd Scientific Conference, Latvija, Rīga, 17.-19. februāris, 2016. Riga: Institute of Solid State Physics. University of Latvia, 2016, 128.-128.lpp.
Pilnais teksts
ID 23014