Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Zināšanu līdzdales imitācijas modelis ilgtspējīgas sadarbības veicināšanai starp pieaugušo izglītības iestādēm un uzņēmumiem

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 07.12.2016 14:30, Kronvalda bulvārī 1, 102. telpā.
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Zināšanu līdzdales imitācijas modelis ilgtspējīgas sadarbības veicināšanai starp pieaugušo izglītības iestādēm un uzņēmumiem
Nosaukums angļu valodā Imitation Model of Knowledge Sharing for the Provision of Sustainable Cooperation between Adult Educational Institutions and Enterprises
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Andra Jākobsone
Atslēgas vārdi Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, informācijas sistēmas, zināšanu līdzdales modelis, ilgtspējīga sadarbība
Anotācija Pārlieku pasīvas sadarbības dēļ starp izglītības iestādēm un uzņēmumiem sabiedrība joprojām ir pieeju un metožu, jaunu informācijas sistēmu un tehnoloģiju, kas sekmētu zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju izaugsmi, meklējumos. Problēmas risināšanai tiek pētīti, inovācijās ietverti un uz individuālu pieeju orientēti, tehnoloģiskie risinājumi un jauni zināšanu līdzdales modeļi, lai panāktu ilgtspējīgu trīspusējās sadarbības procesu. Pētījuma mērķis ir teorētiski pamatot un izstrādāt zināšanu līdzdales imitācijas modeli ilgtspējīgas sadarbības veicināšanai starp pieaugušo izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Mērķis ietver inovatīvas metodes un uz web risinājumu balstītu automatizētu sadarbības sistēmu. Viens no galvenajiem uzdevumiem ir apzināt potenciālo praktikantu/strādājošo indivīdu, izglītības iestāžu un uzņēmumu pārstāvju vajadzības un vēlmes, kā arī ekspertu viedokli par šī brīža situāciju un iespējamajiem uzlabojumiem ilgtspējīgas sadarbības veicināšanai. Promocijas darbā sasniegtie rezultāti liecina, ka izmantotajām informācijas tehnoloģijām ir būtiska nozīme zināšanu līdzdales un sadarbību veicināšanas aktivitātēs. Promocijas darba rezultāti sniedz iespējas turpmākajiem, ar zināšanu līdzdali, sadarbības veicināšanu un atbalsta tehnoloģiju izstrādi saistītajiem, pētījumiem.
Anotācija angļu valodā Because of a passive cooperation between educational institutions and enterprises, society is still in search of approaches and methods, new information systems and technology to improve service of knowledge, skills, abilities and attitudes. To address the problem innovative, individual approach-oriented technological solutions are studied and new knowledge sharing models are created to achieve a sustainable trilateral cooperation process. The research aims to justify and develop the knowledge sharing imitation model and prototype for sustainable cooperation between adult educational institutions and enterprises. The goal involves innovative methods and web-based automated cooperation system. One of the principal objectives is to identify needs and desires of potential trainees/working individuals and representatives of educational institutions and enterprises as well as opinion of experts concerning current situation and possible improvements to promote sustainable cooperation. The results of the thesis show that the applied information technologies play an important role in knowledge sharing and cooperation-promoting activities. Results of thesis provides basis for further inquiries about knowledge sharing, promotion of cooperation and design of support technologies.
Atsauce Jākobsone, Andra. Zināšanu līdzdales imitācijas modelis ilgtspējīgas sadarbības veicināšanai starp pieaugušo izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 155 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 23019