Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Enerģētikas terminoloģijas stāvoklis un attīstības problēmas

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Enerģētikas terminoloģijas stāvoklis un attīstības problēmas
Nosaukums angļu valodā The Current State of Affairs and Development Problems of Energy Terminology in Latvian
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Zane Broka
Atslēgas vārdi enerģētika, elektrotehnika, terminoloģija
Anotācija Rakstā aplūkots enerģētikas latviešu terminoloģijas stāvoklis un attīstības problēmas. Kaut pastāv detalizēta metodoloģija latviešu terminoloģijas izstrādei kopumā, rakstā pamatota nepieciešamība izstrādāt atsevišķas vadlīnijas tieši enerģētikas terminoloģijai. Aplūkots Starptautiskās Elektrotehnikas komisijas (International Electrotechnical Commission — IEC) paveiktais elektrotehnikas nozares standartizācijā un terminoloģijas izstrādē, izveidojot plašu un detalizētu daudzvalodu terminu sistēmu, kuru nepieciešams pēc iespējas pārņemt arī latviešu valodā, lai veicinātu terminoloģijas starptautisko saskaņotību. Šobrīd tikai daļa IEC apstiprināto terminu ir pārņemti latviešu valodā, kas neaptver visas elektrotehnikas apakšnozares, tādējādi apgrūtinot starptautisko standartu adaptāciju un vienotas terminoloģijas lietojumu kopumā. Lai nodrošinātu turpmāko terminoloģijas attīstību, Latvijā jāizveido atbilstošs tiesiskais regulējums, nosakot vienu atbildīgo valsts pārvaldes iestādi par terminoloģijas izstrādi un publiskošanu nacionālajā terminu datubāzē. Jāuzrauga arī faktiskais terminoloģijas lietojums sabiedriskajā un privātajā sektorā, lai veicinātu apstiprināto terminu izmantošanu. Lai nodrošinātu precīzu saziņu jauno speciālistu vidū un to turpmākajā karjerā, profesionālajās un augstākās izglītības programmās būtu jāiekļauj apmācība arī speciālās nozares terminoloģijā, paredzot obligātu nozares pamatterminu apguvi latviešu valodā un vismaz divās svešvalodās.
Anotācija angļu valodā The paper presents current situation, problems and challenges related to the development of energy terminology in Latvian, which encompasses the fields of power, electrical and thermal engineering. Though there is a detailed methodology for the formation of Latvian terminology in general, arguments are given for development of separate guidelines for terminology of the energy field. Efforts of the International Electrotechnical Commission (IEC) in the field of standardisation and terminology of electrical engineering are summarised to give an example of a broad and detailed multilingual term system which should be adopted in Latvian as closely as possible to achieve international harmonisation. As of now, only a part of IEC terms have been adopted in Latvian that do not cover all the subfields of electrical engineering thus hindering adaptation of international standards and unambiguous overall usage of terminology. For consistent development of Latvian terminology, a proper legislation should be established to define a single national regulatory authority responsible for development of terminology and its publication in a national terminology database. The actual usage of terminology in the private and public sector should be monitored and adjusted in line with the approved terminology. To ensure clear communication among professionals from the very beginning of their career, vocational and higher education curricula should include training in the respective fields of terminology in Latvian and at least two foreign languages.
Atsauce Broka, Z. Enerģētikas terminoloģijas stāvoklis un attīstības problēmas. No: Terminrade Latvijā senāk un tagad: Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas 70 gadu jubilejas konferencei veltīts īsrakstu krājums. Rīga: Zinātne, 2016, 30.-35.lpp. ISBN 978-9934-549-25-0.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
ID 23030