Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Augstas Fe3+ jonu koncentrācijas Fe2O3-TiO2 sola-gela plāno pārklājumu struktūra un hidrofobitāte

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Augstas Fe3+ jonu koncentrācijas Fe2O3-TiO2 sola-gela plāno pārklājumu struktūra un hidrofobitāte
Nosaukums angļu valodā Structure and Hydrophobicity of Fe2O3-TiO2 Coatings
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Anzelms Zukuls
Gundars Mežinskis
Atslēgas vārdi Fe2O3–TiO2, sols–gels, hidrofobicitāte, plānie pārklājumi.
Anotācija Izmantojot sola-gela metodi, uz nātrija-kalcija silikātstikla virsmas iegūti Fe2O3–TiO2 pārklājumi. Pārklājumu virsmas morfoloģija un īpašības pētītas, izmantojot rentgenstaru difraktometru (RTG), skenējošo elektronu mikroskopu (SEM), un atomspēka mikroskopu (AFM). Pārklājumi iegūti, izmantojot iemērkšanas-izvilkšanas metodi. Solu ieguvei izmantoti Ti-alkoksīda, Fe-hlorīda heksahidrāta, etilēnglikola, etiķskābes, izopropanola un glicerola šķīdumi. Iegūtās sola-gela filmas vispirms 15 minūšu laikā žāvētas gaisā, istabas temperatūrā. Oksīdu filmas iegūtas termiski apstrādājot paraugus 500 oC 1-5 stundas. Darbā pētītas novecināšanas laika un termiskās apstrādes ietekme uz pārklājumu hidrofobitāti. RTG rezultāti uzrādīja anatāza, brukīta, rutila un hematīta kristālisko fāžu veidošanos. Pētījuma mērķis bija iegūt hidrofobus, augstas dzelzs oksīda koncentrācijas Fe2O3–TiO2 plānos pārklājumus pie dažādiem sagatavošanas pārklājumu sagatavošanas apstākļiem. SEM un AFM novērojumi liecina par lapiņveida struktūru veidošanos uz parauga virsmas.
Anotācija angļu valodā Fe2O3–TiO2 coatings were successfully prepared on soda-lime silicate glass slide substrates using sol–gel method. Coating surface and morphology has been studied using X-ray diffractometer (RTG), scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM). Coatings were obtained using dip-coating method. To obtain sol Ti-alkoxide, Fe-chloride hexahydrate, ethylene glycol, acetic acid, isopropanol and glycerol were used. The obtained sol-gel films initially were dried 15 minutes in air at room temperature. Oxide films were obtained by heat treating the samples to 500° C for 1-5 hour. The present research is devoted to the studies of aging time and heat treatment effects on films hydrophobicity. X-ray results showed anatase, brookite, rutile and hematite crystalline phase formation. The purpose of this contribution was the development of iron oxide rich Fe2O3–TiO2 hydrophobic thin films depending on different preparation parameters. SEM and AFM observations show leaf-like structure formation on the sample surface.
Hipersaite: https://conferences.rtu.lv/index.php/MSAC/MSAC2016/paper/viewFile/68/37 
Atsauce Zukuls, A., Mežinskis, G. Augstas Fe3+ jonu koncentrācijas Fe2O3-TiO2 sola-gela plāno pārklājumu struktūra un hidrofobitāte. No: Riga Technical University 57th International Scientific Conference "Materials Science and Applied Chemistry" (MSAC 2016): Proceedings and Programme, Latvija, Riga, 21.-21. oktobris, 2016. Riga: RTU Press, 2016, 201.-206.lpp. ISBN 978-9934-10-861-7.
ID 24059