Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Elektroenerģijas cena un to ietekmējošie faktori

Publikācijas veids Publikācija internetā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Elektroenerģijas cena un to ietekmējošie faktori
Nosaukums angļu valodā Price of Electricity and Its Influencing Factors
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Antans Sauļus Sauhats
Kārlis Baltputnis
Zane Broka
Atslēgas vārdi elektroenerģijas cena; jaudas maksājums; termoelektrostacija
Anotācija Pētījuma uzdevumi: • noteikt faktorus, kas ietekmē elektroenerģijas cenas veidošanos Latvijā; • veikt tirgus cenas modelēšanu Latvijā līdz 2030. gadam pie dažādiem nākotnes scenārijiem; • novērtēt iespējas samazināt atbilstoši MK 10.03.2009. noteikumiem Nr. 221 izmaksājamo atbalstu koģenerācijas stacijām ar uzstādīto jaudu virs 100 MW (tātad Rīgas TEC-1 un TEC-2) un tā ietekmi uz tirgus cenu. Pētījuma rezultāti: • veikta ilgtermiņa modelēšana līdz 2030. gadam, lai kvantitatīvi novērtētu TEC lomu elektroenerģijas tirgū un to potenciālo darbību tirgū pie dažāda valsts atbalsta apmēra; • noteikts dažādu elektrostaciju, tostarp Rīgas TEC, izstrādes apjoms atkarībā no tirgus cenas; • iegūtie Rīgas TEC potenciālās darbības rādītāji dažādos scenārijos ļauj novērtēt, ka atbalsta samazināšana līdz 50% vai 25% no pašreizējā vai pilnīga tā pārtraukšana ievērojami pasliktinātu TEC darbības rentabilitāti, savukārt samazinājums uz 75% no pašreizējā atbalsta līmeņa radītu negatīvus finanšu rādītājus tuvākajos gados, bet nodrošinātu peļņu no 2018. vai 2022. gada (atkarībā no aplūkotā scenārija); • elektroenerģijas un dabasgāzes cenu prognozes Skandināvijai paredz izdevīgus apstākļus dabasgāzes termoelektrostaciju darbībai tirgū turpmākajos gados.
Anotācija angļu valodā Research tasks: • identify the factors influencing formation of electricity price in Latvia; • perform modelling of the electricity market price within the Latvian bidding area of Nord Pool power exchange until 2030; • evaluate possibilities of reducing the capacity payments currently awarded to cogeneration power plants with installed capacity of more than 100 MW (namely Riga TEC-1,2). Results of the research: • to quantify the role of the large cogeneration power plants in the day-ahead electricity market, long-term modelling has been carried out up to 2030; different amounts of capacity payments for the power plants have been evaluated in respect to the current subsidies; • hourly generation profiles for different types of power plants, including Riga TEC, have been determined with respect to the day-ahead market price; • modelling results allow evaluating the prospective influence of support reduction on the financial indicators of Riga TEC power plants. E.g. were the payments reduced up to 50% or 25% of the current award, it would significantly deteriorate the profitability of Riga TEC, whereas lesser reduction to 75% would lead to negative profitability for a few years only with positive cash-flow from 2018 or 2022 (depending on the modelling assumptions); • forecasts of electricity price and natural gas prices for the Northern countries imply beneficial market conditions for operation of natural gas combined heat and power plants in the upcoming years.
Hipersaite: https://www.em.gov.lv/files/attachments/Elektroenergijas_cenu_petijuma_nosleguma_zinojums_2017-05-31.pdf 
Atsauce Sauhats, A., Baltputnis, K., Broka, Z. Elektroenerģijas cena un to ietekmējošie faktori [tiešsaiste]. Rīgas Tehniskā universitāte, 2017. Pieejams: https://www.em.gov.lv/files/attachments/Elektroenergijas_cenu_petijuma_nosleguma_zinojums_2017-05-31.pdf.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
ID 25645