Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Vēja ģeneratoru automatizācijas uzdevumu izpēte mazās jaudas mikrotīklos

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 29.09.2017 14:00, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Āzenes ielā 12/1, 212. auditorijā
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Vēja ģeneratoru automatizācijas uzdevumu izpēte mazās jaudas mikrotīklos
Nosaukums angļu valodā Research of the Automation Tasks of the Wind Generators in the Low-power Microgrids
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Genadijs Zaļeskis
Atslēgas vārdi Vēja turbīna; mikrotīkls; sinhronais ģenerators; līdzstrāvas kopne; aktīvais taisngriezis
Anotācija Atjaunojamo enerģijas resursu integrēšana un to tehniskās bāzes uzlabošana var ne tikai veicināt neatjaunojamu enerģijas resursu patēriņa un ekoloģiskās slodzes samazināšanu, bet arī nodrošināt elektroapgādi reģionos ar apgrūtināto kurināmo piegādi vai elektroapgādes traucējumiem. Pētījumi parādīja, ka noteiktos apstākļos elektroenerģija, kas tika iegūta no atjaunojamiem avotiem, var būt krietni dārgāka par iepirkto no centralizētā tīkla enerģiju, bet Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas nosaka konkrētas prasības katrai dalībvalstij attiecībā uz atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu un ēku energoefektivitāti. Tāpēc ir jāveido tehniskie risinājumi, kas palielinās atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanas efektivitāti. Darba galvenais mērķis ir izveidot tehniskos priekšlikumus vēja ģeneratoru efektīvai izmantošanai mazās jaudas mikrotīklos, kas nozīme stabilo patērētāju darbību un vēja enerģijas pārveidošanu pēc iespējas plašākā vēja ģeneratora ātrumu diapazonā. Darbā ir apkopota informācija par mikrotīkliem, kuros pielieto atjaunojamos enerģijas resursus, izstrādātā metodika vēja turbīnu ekonomiskās efektivitātes noteikšanai, ka arī tika aprakstīta to piemērotības noteikšana konkrētām slodzēm atbilstoši gandrīz nulles enerģijas ēku koncepcijai. Izstrādāti līdzstrāvas mikrotīkla salāgošanas principi ar maiņsprieguma tīklu. Praktiski izveidoti un izmēģināti vēja ģeneratora jaudas pārveidotājs un sinhronā ģeneratora pašierosmes sistēma. Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, 5 nodaļas, secinājumus, literatūras un informācijas sarakstu, 101 attēlu, 6 tabulas, 3 pielikumus, kopā 117 lappuses. Literatūras un informācijas sarakstā ir 175 nosaukumi.
Anotācija angļu valodā Integration of renewable energy sources and the improvement of the technological base may not only to promote the reduce of the consumption of the fossil fuel and environmental load, but also to ensure the power supply in regions with the difficult fuel delivery or power failures. The research showed, that the electricity, which was produced from renewable sources, may be much more expensive than purchased from the conventional grid. European Parliament and Council defines specific requirements for each Member State in relation to the use of renewable energy sources and energy efficiency of buildings, therefore it is necessary to create technical solutions, which will increase the efficiency of the use of the renewable energy sources. The main goal of the thesis is to develop technical solutions that can provide effective operation of the wind generators in the small power microgrids, that means stable operation of the consumers and wind energy conversion at as wider generator speed range as possible. The information about microgrids is compiled in this thesis. The methodology of evaluation of the wind turbines economic efficiency is developed. The determination of the wind turbine suitability for specific loads according to nearly zero energy buildings is described. The principles of the DC based microgrid collaboration with the AC conventional grid are defined. The wind generator power converter and sinhronous generator self-excitation system was designed and tested. The Doctoral Thesis has been written in Latvian. It consists of an Introduction; 5 Chapters; Conclusion; 101 figures; 6 tables; 3 appendices; the total number of pages is 117. The Bibliography contains 175 titles.
Atsauce Zaļeskis, Genadijs. Vēja ģeneratoru automatizācijas uzdevumu izpēte mazās jaudas mikrotīklos. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2017. 117 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 25720