Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Dažādu morfoloģiju TiO2 nanostruktūru sintēze

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Dažādu morfoloģiju TiO2 nanostruktūru sintēze, modificēšana ar cēlmetāliem un to fotokatalītiskās īpašības
Nosaukums angļu valodā Comparing Studies of Synthesis and Photocatalytical Properties of Various Morphology TiO2 Nanostructures Modified with Precious Metals
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Reinis Drunka
Jānis Grabis
Dzidra Jankoviča
Aija Krūmiņa
Dzintra Ārija Rašmane
Atslēgas vārdi TiO2, fotokatalizatori
Anotācija TiO2 piemīt īpašība veidot nanostruktūras ar lielu īpatnējo virsmu, tāpēc tas ir kļuvis par vienu no plašāk pētītajiem fotokatalizatoriem, ar lietojumu vides aizsardzības un enerģētikas problēmu risinājumos. Modificēšana ar cēlmetāliem ļauj sasniegt ievērojami augstāku fotokatalītisko aktivitāti, tomēr šobrīd literatūrā uzdotos datus ar dažādiem cēlmetāliem modificētām TiO2 nanostruktūrām ir grūti savstarpēji salīdzināt, jo lietotas dažādas to iegūšanas, pēcapstrādes un fotokatalītisko īpašību novērtēšanas metodes. Šajā darbā veikta ar Au, Pt, Ag un Pd modificētu TiO2 nanocaurulīšu, nanoporu un nanošķiedru fotokatalizatoru sintēze un pēc vienotas metodikas novērtēta to fotokatalītiskā aktivitāte noārdot MB šķīdumu UV starojumā. Titāna dioksīda nanocaurulītes, nanoporas un nanošķiedras iegūtas attiecīgi ar anodēšanas, plazmas elektrolītisko oksidēšanu un mikroviļņu sintēzes metodēm. Augstāko fotokatalītisko aktivitāti uzrāda nanošķiedru paraugs modificēts ar 1% Au. Fotokatalītiskā aktivitāte atkarībā no modifikatora pieaug sekojošā secībā Ag<Pd<Pt<Au.
Anotācija angļu valodā Because of the extremely great specific surface area of various morphology nanostructures TiO2 has become one of the most widely studied photocatalysts for environmental and energy problems solving. Precious metals doping of TiO2 nanostructures allows to achieve a significantly higher photocatalytic activity. However, it is impossible to compare literature data for a variety of precious metal modified TiO2 nanostructures as methods of synthesis, post-processing and photocatalytic activity measurements differs. In this research synthesis of Au, Pt, Ag and Pd modified TiO2 nanotubes, nanopores and nanofibers were done. For assessment of photocatalytical activity of modified TiO2 photocatalysts MB degradation method under UV radiation were used. Titanium dioxide nanotubes, nanopores and nanofibres were obtained by using anodization, plasma electrolytic oxidation and microwave-assisted synthesis method respectively. The highest photocatalytic activity shows nanofiber sample containing with 1% Au. Photocatalytic activity depending on the precious metal dopant increases the following order: Ag <Pd <Pt <Au.
Hipersaite: http://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/CFI_konferences/CFI_33.konf.tezes.pdf#page=95 
Atsauce Drunka, R., Grabis, J., Jankoviča, D., Krūmiņa, A., Rašmane, D. Dažādu morfoloģiju TiO2 nanostruktūru sintēze, modificēšana ar cēlmetāliem un to fotokatalītiskās īpašības. No: Abstracts of the 33rd Scientific Conference, Latvija, Rīga, 22.-24. februāris, 2017. Rīga: LU Cietvielu fizikas institūts, 2017, 95.-95.lpp.
Pilnais teksts
ID 26103