Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Vakuummetru pārbaudes metodoloģijas pētījumi

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: 17.04.2018 14:00, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē, Viskaļu 36a, 405. auditorijā.
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Vakuummetru pārbaudes metodoloģijas pētījumi
Nosaukums angļu valodā Research on Vacuum Gauge Testing Methodology
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Antons Štekleins
Atslēgas vārdi Vakuummetri, pārbaudes metodes, metodoloģija
Anotācija Promocijas darbs „Vakuummetru pārbaudes metodoloģijas pētījumi” tika izstrādāts, lai veiktu vakuummetru eksperimentālo pārbaudi ar mērķi nodrošināt stabilu un precīzu nanopārklājuma uznešanas procesu, to vizuālo stāvokli un īpašības. Lai to sasniegtu tika uzprojektēta un izgatavota jauna eksperimentāla pārbaudes vakuuma iekārta, kura ir paredzēta vakuummetru daudzfunkcionālai testēšanai un ļauj sasniegt 2 × 10−6 Torr robežspiedienu ļoti īsā laikā posmā (≈ 20 min.), veikta eksperimentālas vakuuma iekārtas atsūknēšanas matemātiska modelēšana OCTAVE programmatūrā, veikti vakuummetru eksperimentālie daudzfunkcionālie pētījumi, kuru laikā tika konstatētas spiedienu mērījumu kļūdas robežas pārsniegšana atsevišķos gadījumos, diafragmas vakuummetra testēšana un nulles iestatīšana, veikti SiO2 nanopārklājuma uznešanas procesi dažādos spiediena diapazonos un no iegūtiem rezultātiem secināts, ka spiediena izmaiņas ietekmē nanopārklājuma īpašības un vizuālo stāvokli, izstrādāts faziloģikas modelis SiO2 nanopārklājuma biezuma un caurlaidības koeficienta prognozēšanai teces gadījumā, kā arī izveidota vakuummetru pārbaudes metodoloģija, kura nodrošina ātru un efektīvu vakuummetru darbības izpēti un nepieciešamības gadījuma paredz korekcijas koeficienta ieviešanu ar mērķi nodrošīnāt tehnoloģisko procesu, pārklājuma vizuālo stāvokli un īpašības. Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, 6 nodaļas, secinājumus, literatūras sarakstu, 2 pielikumus, 69 attēlus, 38 tabulas, kopā 106 lapaspuses. Darbā izmantots 74 literatūras avoti.
Anotācija angļu valodā Doctoral Theses "Research on vacuum gauge testing methodology” represents developed model of operations for vacuum gauge examination to achieve stable and precise nano-coating process, good coating visual state and properties. To achieve this goal experimental inspection vacuum system was build. This system provides vacuum gauge multifunctional examination and achieves high vacuum up to 2 × 10−6 Torr at very short period of time (≈ 20 min.). Vacuum system pumping mathematical modeling was conducted using OCTAVE software. Vacuum gauge experimental inspection research showed that pressure measuring accuracy is low at certain diapason, therefore, zero adjustment must be performed. Conducted SiO2 nano-coating deposition processes results showed that pressure deviations significantly influence coating properties and quality. SiO2 nano-coating transmission coefficient and thickness prediction models were carried out using fuzzy logic. Vacuum gauge inspection methodology was created on the basis of conducted experimental research and obtained data. The thesis is written in Latvian, contains an introduction, six chapters, conclusions, references, 2 appendix, 69 figures, 38 tables, 106 pages. The list of references has 74 sources.
Atsauce Štekleins, Antons. Vakuummetru pārbaudes metodoloģijas pētījumi. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2018. 106 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 27349