Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Feromagnētiskie sorbenti un to iespējas izlietu naftas produktu piesārņojuma savākšanā

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Pētniecības projekti
Aizstāvēšana: 08.06.2018 12:00, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātē,Rīgā, Ķīpsalas ielā 6B, 250. auditorijā.
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Feromagnētiskie sorbenti un to iespējas izlietu naftas produktu piesārņojuma savākšanā
Nosaukums angļu valodā Ferromagnetic Sorbents and Theirpotential for Collecting Pollution with Spilled Oil Products
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Juris Treijs
Atslēgas vārdi Ferromagnetic sorbents, Oil pollution
Anotācija Jura Treija promocijas darbs “Feromagnētiskie sorbenti un to iespējas izlietu naftas produktu piesārņojuma savākšanā” tika izstrādāts Rīgas Tehniskajā universitātē sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, (iepriekšējais nosaukums - Rēzeknes Augstskola). Zinātniskie vadītāji – Rīgas Tehniskās universitātes profesors Dr. habil. sc. ing. Viktors MIRONOVS un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesors Dr. sc. ing. Edmunds TEIRUMNIEKS. Mūsdienās arvien aktuālāka kļūst ūdens attīrīšanas problēma no naftas piesārņojuma, jo arvien vērienīgāk notiek avārijas, kas saistītas ar naftas izplūšanu no lieltonnāžas kuģiem un jūras urbumiem. Degvielas noplūde no naftas bāzu, naftas ķīmijas ražotņu, lielu autotransporta uzņēmumu stacionārajām tilpnēm neizbēgami rada piesārņojuma nokļūšanu zemē, pazemes ūdeņos, kā arī upju baseinos. Piesārņojuma likvidācijai tiek izmantoti dažādi sorbentu veidi, tāpēc jaunu sorbentu izstrāde vienmēr ir aktuāls jautājums. Promocijas darbs ir veltīts jaunu sorbentu ar feromagnētiskajām īpašībām izstrādei un pētījumam, kas var tikt izmantots izlietu naftas produktu piesārņojuma savākšanai. Sorbentu feromagnētiskās īpašības ļaus savākt piesārņojumu selektīvi, izmantojot mūsdienīgus tehnoloģiskos risinājumus. Darbā akcents ir likts uz otrreizējo resursu izmantošanu un rūpniecisko atkritumu pielietošanu, kas var tikt izmantoti poraino, tajā skaitā adsorbējošo, materiālu izveidošanai. Pētījumā laikā tika izstrādāti un izpētīti pulverveida, peldošie un ar feromagnētiskajām īpašībām apveltītie sorbenti, to iegūšana laboratorijas mērogā no rūpniecisku procesu atlikumiem. Labus rezultātus uzrādīja viens no jauniegūtajiem sorbentiem Comsor 125, spējot absorbēt uz 1 kg sorbenta līdz 1,5 kg naftas produktu piesārņojuma. Darba gaitā tika radīta sorbenta izstrādes metodika un modelis. Tā centrā ir peldošais elements, kura peldspēju nodrošina dobjas sfēras un kas savienots ar feromagnētiskām daļiņām. Feromagnētisko daļiņu izmantošana reprezentē perspektīvu virzienu ūdens attīrīšanas nozarē no vieglajiem naftas piesārņojuma veidiem. Tas ļaus savākt piesārņojumu kopā ar feromagnētisko pulveri no ūdens virsmas, izmantojot efektīvas magnētiskās un elektromagnētiskās iekārtas. Darba gaitā tika izstrādātas tehnoloģijas un iekārtas pulverveida sorbentu izsmidzināšanai virs ūdens virsmas, kas piesārņota ar naftas produktiem. Tika izveidots stends cilvēciskā faktora ietekmes mazināšanai eksperimentu veikšanas gaitā, kurā izmantoti trīs pastāvīgā sprieguma magnēti un elektromagnētiskās iekārtas naftas produkta piesārņojuma savākšanai no ūdens virsmas un zem ūdens līmeņa mazos dziļumos. Darbā tika pievērsta uzmanība sorbentu reģenerācijai un to atkārtotai izmantošanai. Izstrādāti jauni produkti uz atgūstamo duļķu bāzes, kas izmantojami kā kurināmais, degelements betona termiskajā griešanā un metālu atgūšanai no šķīdumiem, kas potenciāli var papildināt Latvijā ražoto produktu sarakstu kā iekšējam patēriņam, tā arī eksportam. Darbā iegūtie rezultāti aizsargāti ar 2 LV patentiem. Darba materiāli publicēti 6 zinātniskajos rakstos un 8 zinātniskajos ziņojumos starptautiskajās konferencēs.
Anotācija angļu valodā Juris Treijs has elaborated his promotion thesis “Ferromagnetic Sorbents and their Potential for Collecting Pollution with Spilled Oil Products” in the Riga Technical University in cooperation with the Rezekne Academy of Technologies. Scientific supervisors – Dr.habil.sc.ing. Viktors MIRONOVS, Professor, Riga Technical University, and Dr.sc.ing. Edmunds TEIRUMNIEKS, Rector, Associate Professor, Rezekne Academy of Technologies. The problem of water decontamination from oil pollution is becoming increasingly topical nowadays, since growing scale of the accidents associated with oil spills from large-tonnage vessels and offshore drilling. Fuel leak from oil depots, petrochemical plants, fixed tanks of large road transport companies inevitably causes pollution getting into the ground and the underground waters, as well as into the river basins. Different types of sorbents are used for elimination of the pollution. Therefore, the issue of development of new sorbents is always topical. Promotion thesis is devoted to the development of new sorbents having ferromagnetic characteristics and to the research, what can be used for the collection of spilled oil pollution. Ferromagnetic properties of the sorbents will allow selective collection of pollution by means of modern technological solutions. Thesis focuses on the use of recycled resources and on the use of industrial waste, which can be applied for creation of porous, including adsorbent materials. In the course of the study powdered, floating and ferromagnetic characteristics-bearing sorbents, their extraction at the laboratory level from residues of industrial processes were designed and explored. Positive results have been presented by Comsor 125 as one of the newly acquired sorbents, being capable to absorb up to 1.5 kg oil pollution per 1 kg sorbent. The sorbent model and methodology for its development was created in the course of the work. It has a floating element in its centre, connected with ferromagnetic particles. Use of ferromagnetic particles represents a prospective direction in the water purification sector from the light types of oil pollution. It will make possible collecting of pollution together with ferromagnetic powder from the water surface by means of mechanical and electromagnetic equipment. In the course of the work technologies and appliance were developed for spraying of powdered sorbents above the water surface contaminated with oil products. A stand was created to reduce the human factor during performance of the experiments, which has used three permanent voltage magnets and electromagnetic equipment for collection of the oil product contamination from the water surface and below the water level in small depths. The thesis will focus on recovery and reuse of the sorbents. New products were developed on the basis of extractable sludge to be used as fuel, fuel elements for thermal cutting of concrete and retrieving metal from solutions that can potentially add to the list of products manufactured in Latvia for internal consumption, as well as for export. The results obtained in the thesis are protected by two LV patents. The thesis materials are published in 6 scientific articles and 8 scientific reports for international conferences. Promotion thesis is written in Latvian, contains introduction, the literature review, experimental part, the results and evaluation thereof, conclusions, bibliography, 68 figures, 14 tables, 2 annexes, in total – 89 pages. Bibliography lists 149 sources.
Atsauce Treijs, Juris. Feromagnētiskie sorbenti un to iespējas izlietu naftas produktu piesārņojuma savākšanā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2018. 98 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 27434