Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ontoloģijā bāzētas intelektuālas datu izgūšanas metodoloģijas izstrāde

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: 01.10.2018 14:30, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, sētas iela 1, 3. korpuss, 202. auditorija
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Ontoloģijā bāzētas intelektuālas datu izgūšanas metodoloģijas izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of Intelligent Data Retrieval Methodology
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Henrihs Gorskis
Atslēgas vārdi Ontoloģija, datubāze, intelektuāla sistēma
Anotācija Promocijas darbs veltīts ontoloģijā bāzētas intelektuālas datu izgūšanas metodoloģijas izstrādei, kas ļauj realizēt datu izgūšanu, izmantojot ontoloģijā aprakstītas zināšanas. Relāciju datubāzes tehnoloģijas bez papildinājuma neļauj spriest par datubāzes struktūru vai saturu, kā arī nerealizē abstrakciju, kas ļautu izgūt datus lietotājiem, kuri nav datubāzes eksperti. Promocijas darba mērķis – izstrādāt metodoloģiju, kas ļauj realizēt ontoloģijā bāzētu datu izgūšanas sistēmu, kura nodrošina šādas iespējas. Izgūšanas sistēma lieto ontoloģiju, kurā ir aprakstītas zināšanas par domēnu un datubāzi. Lietotājs veido vēlamo datu aprakstu, izmantojot domēna terminoloģiju un viņam pazīstamus konceptus. Sistēma interpretē izveidoto aprakstu ontoloģijā, izveido datu pieprasījumu datubāzei, validē un klasificē izgūtos datus un atgriež lietotājam rezultātu. Šādā veidā tiek realizēta iesaistīto datu un zināšanu pārvaldes tehnoloģiju abstrakcija, neliekot lietotājam tās pārzināt. Darba izstrādes gaitā ir izstrādāta metodoloģija, kas apraksta šādas sistēmas realizāciju. Metodoloģijas ietvaros sasniegti vairāki starprezultāti, kas saistīti ar metodoloģijā aprakstīto metožu realizāciju. Darbā izstrādāta datubāzes un ontoloģijas sasaistīšanas pieeja, kura izmanto ontoloģijas konceptus kā atsauces punktus uz datubāzes objektiem, kā arī izstrādāta pieeja šo sasaistes konceptu identificēšanai. Pamatojoties uz sasaistes konceptiem, ir izstrādāta ontoloģijas konceptu hierarhijas pārmeklēšanas metode, kas ļauj apkopot zināšanas par sasaistīto datubāzi un veidot SQL vaicājumus. Tādējādi metodoloģija apraksta datu izgūšanas pieejas realizāciju, ko var izpildīt, izmantojot tikai ontoloģijas pamata funkcionalitāti.
Anotācija angļu valodā The thesis is devoted to the development of an ontology-based methodology for the retrieval of data that would allow the access of data through the use of ontology-based knowledge. Relational database technologies, without additions, do not offer the ability to judge the structure or content of the database, nor does it implement abstractions that would allow retrieving data for users other than database experts. The aim of the dissertation is to develop a methodology that allows the implementation of an ontology-based data retrieval system that provides such opportunities. Such a system uses an ontology that describes the domain and database knowledge. The user, through domain terminology and familiar concepts, creates a description of desirable data. The system interprets this description in an ontology, creates a database request for the user, validates and classifies the retrieved data and returns the result to the user. This way, realizing the abstraction of the involved data and knowledge management technologies is possible. During the development of the work, a methodology has been developed that describes the implementation of such a system. Within the framework of the methodology, several intermediate results have been achieved which are related to the implementation of the methods described in the methodology. A database and ontology linking approach, using ontology concepts as reference points for database objects, is developed. An approach has been developed to identify these interlinking concepts. Based on the concept of linking, an ontology concept hierarchy crawl is developed that allows one to gather knowledge about a linked database and build SQL queries. In this way, the methodology describes the implementation of the data retrieval approach, which is only achievable by using only the ontology core functionality.
Atsauce Gorskis, Henrihs. Ontoloģijā bāzētas intelektuālas datu izgūšanas metodoloģijas izstrāde. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2018. 181 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 27622