Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Tālvadības gaisa kuģu pielietošana jūras akvatorijas ekoloģiskajā monitoringa uzdevumu risināšanai

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: 30.04.2019 14:00, Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Aeronautikas institūtā, Lauvas ielā 8, 218. auditorijā
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Tālvadības gaisa kuģu pielietošana jūras akvatorijas ekoloģiskajā monitoringa uzdevumu risināšanai
Nosaukums angļu valodā Use of Remotely Piloted Aircrafts for Solving the Tasks of Ecological Monitoring of Sea Aquatorium
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Vladislavs Žavtkēvičs
Atslēgas vārdi TGK, naftas piesārņojuma monitorings
Anotācija Pasaules akvatoriju piesārņojums ar naftas produktiem ir viena no aktuālākajām mūsdienu ekoloģiskajām problēmām. Ņemot vērā nacionālo tautsaimniecības attīstības programmu, kas paredz ostu kravas apgrozījuma palielināšanu, naftas produktu pārvadājumu apjoma palielināšanu, cīņas pret jūras akvatorijas naftas un naftas produktu piesārņojumu problēma ir viena no prioritārām arī Latvijai. Tālvadības gaisa kuģu izmantošanai ir virkne priekšrocību: pacelšanās un nosēšanās iespēja, neizmantojot lidlauku, zema cena, zemas ekspluatācijas izmaksas, riska neesamība pilotam un iespēja izmantot pusautomātisko vai automātisko vadības sistēmu. Promocijas darbs sastāv no četrām nodaļām, pirmajā nodaļā noformulēti naftas piesārņojuma monitoringa ar attālo zondēšanu galvenie uzdevumi un problēmas. Pētījuma gaitā tika izstrādāts TGK optimālo lidojuma maršrutu monitoringa laikā sastādīšanas procedūras matemātiskais modelis. Promocijas darbā tika izstrādāta jauna un augsti efektīva jūras akvatorija naftas piesārņojuma monitoringa metodoloģija, kas dod iespēju noteikt naftas piesārņojuma raksturojumus. Tika izstrādāts naftas plankuma izplatīšanas uz ūdens virsmas matemātiskais modelis. Ceturtāja nodaļa tika izstrādātas ūdens provju ņemšanas ar TGK palīdzību tehnoloģija un speciālā ierīce jūras akvatorijas ūdens provju ņemšanai no tālvadības gaisa kuģa borta. Par darba rezultātiem ziņots 5 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs. Darba rezultāti publicēti 6 zinātniskos rakstos un ir iesniegts 1 starptautiskais patents. Darbā ir ievads, 4 nodaļas ar apakšnodaļām, secinājumi, 3 pielikumi, 38 attēli, 11 tabulas. Kopā darbā ir 137 lappusēs. Tika izmantots 59 literārais avots.
Anotācija angļu valodā Pollution of the world's aquatoriums with oil products is one of the most urgent ecological problems today. Taking into account the national economic development program, which envisages increasing the turnover of ports in ports, increasing the volume of oil transportation, the problem of combating pollution of marine oil and oil products is one of the priorities for Latvia as well. Using of remote piloted aircraft has a number of advantages: the possibility of take-off and landing without using the aerodrome, low cost, low operating costs, lack of risk for the pilot and the possibility of using a semi-automatic or automatic control system. The thesis consists of four chapters, in the first chapter formulated the main objectives and problems of monitoring oil pollution using remote sensing. During research developed the mathematical model for preparing procedure of RPA optimal flight route. Within the framework of the thesis, a new and highly effective methodology for monitoring oil pollution of the marine environment was developed, which makes it possible to determine the characteristics of oil pollution. The mathematical model of distribution of oil spill on the water surface was developed. In the forth chapter were developed technology for taking water samples of sea aquatorium with assistance of RPA and special devices for taking water samples of sea aquatorium from the remote piloted aircraft. The main scientific and practical results of the work presented at 5 scientific conferences. The results are published in 6 papers and received 1 international patent. The doctoral thesis consists of introduction,4 chapters, results and conclusions, bibliography and 3 appendices. The thesis contains 137 pages, 38 figures and 11 tables. The bibliography contains 59 entries
Atsauce Žavtkēvičs, Vladislavs. Tālvadības gaisa kuģu pielietošana jūras akvatorijas ekoloģiskajā monitoringa uzdevumu risināšanai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2019. 137 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 29076