Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Klimata tehnoloģiju ekodizaina risinājumi

Publikācijas veids Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts pētījumu programmas
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Klimata tehnoloģiju ekodizaina risinājumi
Nosaukums angļu valodā Ecodesign Solutions for Climate Technologies
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Pētniecības platforma Enerģija un apkārtējā vide
Autori Gatis Bažbauers
Dagnija Blumberga
Sylvestre Njakou-Djomo
Ilze Dzene
Jūlija Gušča
Valters Kazulis
Krista Kļaviņa
Tatjana Kuzņecova
Elīza Ķeirāne
Dace Lauka
Indra Muižniece
Laura Pastare
Iluta Piļicka
Jeļena Pubule
Māra Rēpele
Francesco Romagnoli
Atslēgas vārdi Aprites cikla analīze, aprites cikla izmaksu analīze, daudzkritēriju analīze, inovatīvu problēmu risināšanas algoritms TRIZ
Anotācija Monogrāfija ir veltīta enerģētikas nozares izpētei - sākot no energoresursu iegūšanas līdz gala enerģijas izmantošanai, izmantojot ekodizaina novērtējuma un analīzes metodes, kā arī principus, kas jāņem vērā, lai veiktu tādus sistēmas tehnoloģiskos uzlabojumus, kas samazinātu ietekmi uz vidi. Monogrāfijā apkopoti rezultāti par aprites cikla analīzes izmantošanu gan priekšizpētē, lai noskaidrotu, vai attiecīgie resursi un energotehnoloģijas ir konkurētspējīgas, gan ražošanas tehnoloģijas analīzē. Pētījumos izmantotās ekodizaina metodikas un rīki, piemēram, aprites cikla analīze, multikritēriju analīze, sistēmdinamikas modelēšana u.c., tos savstarpēji sinhronizējot, sniedz labākus rezultātus, lai precīzāk sasniegtu konkrēto mērķi. Monogrāfijā aprakstīto pētījumurezultātus var izmantot valsts politikas veidošanā - dažādu plānošanas dokumentu izstrādē, stratēģiju veidošanā, likumdošanas aktu izstrādē un pilnveidošanā,. Monogrāfijas būs noderīga zinātniekiem, speciālistiem, pašvaldību un uzņēmumu darbiniekiem, studentiem, rīcībpolitikas veidotājiem un citiem interesentiem.
Anotācija angļu valodā The monograph is devoted to the research of energy sector - from extraction of resources to final energy consumption - applying ecodesign methods for assessment and analysis, as well as defining principles to be taken into consideration in order to make necessary improvements in a system for reduction of environmental impacts. Chapters of the monograph present cases studies on Life Cycle Analysis (LCA) used at products' feasibility study level finding out if relevant resources and energy technologies are competitive, as well as at the products manufacturing levels. The ecodesign principles and tools presented in the studies, for example life cycle analysis, multi criteria analysis, system dynamic modelling, etc., when synchronised, provide better results in achieving the set goals. The research results described in the monograph can be used for national policy development - development of various planning documents, strategies, regulatory acts. The information provided in the monograph is useful for researchers, field specialists, employees of municipalities and companies, students, policy makers, and other interested parties.
Atsauce Bažbauers, G., Blumberga, D., Njakou-Djomo, S., Dzene, I., Gušča, J., Kazulis, V., Kļaviņa, K., Kuzņecova, T., Ķeirāne, E., Lauka, D., Muižniece, I., Pastare, L., Piļicka, I., Pubule, J., Rēpele, M., Romagnoli, F. Klimata tehnoloģiju ekodizaina risinājumi. Rīga: RTU Izdevniecība, 2019. 156 lpp. ISBN 978-9934-22-104-0.
ID 29294