Nelineāru un nestacionāru normalizēta veģetācijas indeksa laika rindu prognozēšanas sistēmas izstrādāšana
2019
Artūrs Stepčenko

Aizstāvēšana
16.10.2019. 14:30, Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Sētas iela 1, 202. auditorija

Zinātniskais vadītājs
Arkādijs Borisovs, Ludmila Aleksejeva

Recenzenti
Zigurds Markovičs, Egils Stalidzāns, Vadims Romaņuks

Normalizēta veģetācijas indeksa (NDVI) laika rindas ir viens no galvenajiem instrumentiem precīzajā lauksamniecībā. Šī indeksa prognozēšana precīzajā lauksaimniecībā ļauj savlaicīgi noteikt problēmas, kas saistītas ar lauksaimniecības kultūru augšanas tempiem. Promocijas darbs veltīts nelineāru un nestacionāru NDVI indeksa laika rindu analīzei un prognozēšanai ar datu pirmapstrādes, signālu apstrādes, lineāras algebras un mašīnmācīšanās metožu izmantošanu. Promocijas darba mērķis ir izstrādāt normalizēta veģetācijas indeksa laika rindu prognozēšanas sistēmu, kas balstīta uz signālu dekompozīciju un apakšsignāla aproksimācijas pieeju, specializētām datu pirmapstrādes metodēm, kā arī mašīnmācīšanās metodēm. Promocijas darbā izstrādāta NDVI indeksa laika rindu prognozēšanas sistēma (NDVI FS), kas veic laika rindas vērtības īstermiņa prognozēšanu nākamajam periodam, izmantojot vēsturiskos novērojumus. Izstrādātās prognozēšanas sistēmas ietvaros realizēta jauna pieeja, kas paredzēta variāciju apakšsignālu dekompozīcijas metodes pielietošanai NDVI laika rindu prognozēšanas uzdevumā. Piedāvāta jauna pieeja iegūto datu pirmapstrādes parametru un apmācīta prognozēšanas modeļa pārnesei, kas ļauj šos parametrus un modeli izmantot citu NDVI laika rindu prognozēšanai, kur starp apmācībā izmantoto un citu laika rindu ir pietiekami maza Eiklīda distance. Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tajā ir ievads, piecas nodaļas, secinājumi, literatūras saraksts, 36 attēli, 21 tabula, četri pielikumi, kopā 171 lappuse, ieskaitot pielikumus. Literatūras sarakstā ir 121 nosaukums.


Atslēgas vārdi
Aproksimācija, laika rindas, mākslīgie neironu tīkli; prognozēšana, signālu dekompozīcija
DOI
10.13140/RG.2.2.29355.39208

Stepčenko, Artūrs. Nelineāru un nestacionāru normalizēta veģetācijas indeksa laika rindu prognozēšanas sistēmas izstrādāšana. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2019. 171 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196