Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Metodikas efektīvai atkritumu apsaimniekošanas sektora pārvaldībai

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: 17.12.2019 14:00, Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Āzenes ielā 12 k-1
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Metodikas efektīvai atkritumu apsaimniekošanas sektora pārvaldībai
Nosaukums angļu valodā Efficient Waste Management Sector
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Pētniecības platforma Neviena
Autori Kaspars Kļavenieks
Atslēgas vārdi atkritumu apsaimniekošana
Anotācija Promocijas darba pētījuma objekts ir sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēma. Šobrīd, laikā, kad ir aktualizēts aprites ekonomikas koncepts, arī atkritumu apsaimniekošanas sistēmai ir nepieciešams pārorientēties uz jauno paradigmu, saistībā ar kuru atkritumi tiek uztverti kā resurss. Jaunās pieejas īstenošanai praksē un sektorā definēto mērķu sasniegšanai ir nepieciešama esošās sistēmas pilnveidošana, ceļot tās kapacitāti un pilnveidojot izmantotos risinājumus. Lai nodrošinātu sekmīgu šīs pieejas īstenošanu, ir nepieciešams īstenot efektīvu, faktos balstītu atkritumu apsaimniekošanas sektora pārvaldību, kas ietver adekvātu un savlaicīgu lēmumu pieņemšanas procesu. Pētījumam izvirzītā hipotēze ietver pieņēmumu, ka virzoties uz aprites ekonomikas mērķu sasniegšanu, atkritumu apsaimniekošanas sektora pārvaldību iespējams pilnveidot, veicinot tās efektivitāti. To iespējams izdarīt, izmantojot atkritumu apsaimniekošanas sektoru raksturojošos statistikas datus un eksperimentāli iegūtus datus, kā arī pilnveidojot datu apstrādes metodikas un empīriskus modeļus. Pētījumā ir analizēti sistēmas novērtējumam pieejamie informācijas avoti un veikti sistēmas raksturošanai lietojamo indikatoru aprēķini. Pētījuma gaitā ir analizēta arī politikas instrumentu un tehnoloģisko risinājumu efektivitāte, lai sasniegtu definēto mērķi. Pētījuma rezultatīvajā daļā ir sagatavoti sistēmas attīstības alternatīvie scenāriji un novērtēta šo scenāriju efektivitāte. Promocijas darbs balstīts uz piecām tematiski saistītām zinātniskām publikācijām, kas ir publicētas zinātniskajos žurnālos un pieejamas zinātnisko publikāciju datubāzēs. Promocijas darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Tā ievadā definēts pētījuma mērķis un noteikti mērķa sasniegšanai veicamie uzdevumi, pamatota tēmas aktualitāte, aprakstītas pētījuma metodes, kā arī sniegts apkopojums par pētījuma rezultātu aprobāciju zinātniskajās konferencēs un uzskaitītas autora publikācijas. Promocijas darba pirmajā nodaļā sniegts pētāmo jautājumu loku apskats, identificētas galvenās problēmas un ieskicēti iespējamie risinājumu ceļi. Otrajā nodaļā aprakstītas pētījuma metodes. Promocijas darba trešajā nodaļā atspoguļoti pētījuma rezultāti. Darba nobeigumā sniegts galveno secinājumu apkopojums.
Anotācija angļu valodā The research object of the doctoral thesis is the municipal waste management system. Now when the concept of the circular economy has been implemented, the waste management system also needs to shift to a new paradigm where waste is perceived as a resource. To implement the New Approach in practice and to achieve the goals of the sector, requires upgrading the existing system, building its capacity and improving the solutions applied. Successful implementation of this approach requires effective, evidence-based management of the waste sector, including an adequate and timely decision-making process. The hypothesis putted forward for the study assumes that the management of the waste sector can be improved by promoting its efficiency by moving towards the goals of the circular economy. This can be done by using statistical data and experimentally derived data characterizing the waste management sector, as well as by improving data processing methodologies and empirical models. The study analyzes the sources of information available for system evaluation and calculations of the indicators used to characterize the system. The study also analyzes the effectiveness of policy tools and technological solutions to achieve the objectives defined. In the outcome part of the study, alternative scenarios for system development are prepared and the effectiveness of these scenarios is evaluated. The dissertation is based on five thematically unified scientific publications, published in scientific journals and available in scientific publications databases. The doctoral thesis is written in Latvian. Its introduction defines the purpose of the research and defines the tasks to be accomplished, substantiates the topicality of the research, describes the research methods, as well as summarizes the research results approbation at scientific conferences and lists the author's publications. The first chapter of the doctoral thesis gives an overview of the research topics, identifies the main problems and outlines possible solutions. The second section describes the research methods. The third chapter of the doctoral thesis reflects the results of the research. The paper concludes with a summary of the main conclusions.
Atsauce Kļavenieks, Kaspars. Metodikas efektīvai atkritumu apsaimniekošanas sektora pārvaldībai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2019. 123 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 29916