Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Hromofori un luminofori uz β

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts pētījumu programmas
Aizstāvēšana: 12.11.2020 13:30, Paula Valdena 3, 272.kabinets
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Hromofori un luminofori uz β,β’-triketonu un β-diketonu bāzes
Nosaukums angļu valodā Chromophores and Luminophores based on β,β’-Triketones and β-Diketones
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Pētniecības platforma Materiāli, procesi un tehnoloģijas
Pētījumam izmantotās RTU zinātniskās iekārtas
  • CHNS-O Elemental Analyzer with microbalance
  • Spectrometer
  • Vacuum drying oven Vaciotem-T
Autori Ilze Māliņa
Atslēgas vārdi Eu kompleksi, luminiscējoši organiskie savienojumi, β-diketoni, β,β’-triketoni
Anotācija Promocijas darbā iegūti jauni Eu3+ organiskie tris, Lūisa bāzes un tetrakis kompleksi ar dažādiem β,β’-triketonātiem un β-diketonātiem (2-acildimedona, 2-acil-1,3-indandiona un dibenzoilmetāna atvasinājumiem), kuriem noteiktas un salīdzinātas emisijas īpašības šķīdumos, pulverveidā un polimērplēvītēs. Izpētītas kompleksa struktūras un tetrakis kompleksa katjona izmēra ietekme uz emisijas īpašībām. Izgatavoti divi OLED ar Eu3+ kompleksiem ar dibenzoilmetāna atvasinājumu ligandiem. Pirmo reizi novērota agregācijas pastiprinātā emisija Eu3+ kompleksiem ar dibenzoilmetāna atvasinājumu ligandiem. Promocijas darbā arī iegūta virkne 2-cinnamoildimedona un 2-cinnamoil-1,3-indandiona atvasinājumu, izpētītas un salīdzinātas to optiskās, elektroķīmiskās, termiskās īpašības. Izmantojot kvantu ķīmijas aprēķinu programmu “ORCA”, aprēķināta savienojumu pamatstāvokļa ģeometrija un HOMO/LUMO orbitāles. Sistemātiski izpētīts dažādu amino-donoro grupu un akceptoro grupu ietekme uz savienojumu īpašībām.
Anotācija angļu valodā As a result of the Doctoral Thesis, new Eu3+ organic tris, Lewis base, and tetrakis complexes with different β,β’-triketonates and β-diketonates (derivatives of 2-acyldimedone, 2-acyl-1,3-indandione and dibenzoylmethane) were obtained and their emission properties in solvents, powder state, and polymer films were investigated and compared. Impact of complex structure and cation size of tetrakis complexes on emission properties were investigated. Two OLEDs with Eu3+ β-diketonate complex were fabricated. For the first time, aggregation enhanced emission was present for Eu3+ complexes with derivatives of dibenzoylmethane ligands. Also series of derivatives of 2-cinnamoyldimedone and 2-cinnamoyl-1,3-indandione were synthesized and their optical, electrochemical and thermal properties were investigated. Ground state geometries and HOMO/LUMO orbitals of all compounds were theoretically calculated using quantum chemistry program “ORCA”. Systematic investigation of different amino donor group and acceptor group impact on properties of obtained compounds were conducted.
DOI: 10.7250/9789934225178
Atsauce Māliņa, Ilze. Hromofori un luminofori uz β,β’-triketonu un β-diketonu bāzes. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2020. 124 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 31410