Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Gaismas izplatīšanās ātruma un laušanas koeficienta izmaiņu likumsakarības minerālu kristālos

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Gaismas izplatīšanās ātruma un laušanas koeficienta izmaiņu likumsakarības minerālu kristālos
Nosaukums angļu valodā Regularities of the Changes of Light Diffusion Rate and Refraction Coefficient in Mineral Crystals
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Gaida Maruta Sedmale
Uldis-Jānis Sedmalis
Ingunda Šperberga
Atslēgas vārdi Gaismas izplatīšanās ātrums, gaismas laušanas koeficients, kristāls
Anotācija Rakstā no simetrijas viedokļa analizēta un pamatota gaismas viļņa izplatīšanās ātruma un gaismas laušanas koeficienta izmaiņu likumsakarības gaismas laukam (gaismai) iedarbojoties ar kristālisko lauku (kristālu). Konstatēts, ka gaismas viļņiem (cēlonim) iedarbojoties ar kristālisko lauku, to radītajās sekās notiek gaismas laušanas koeficienta telpiskā sadalījuma simetrijas kārtas paaugstināšanās attiecībā pret kristāliskā lauka (kristāla) simetriju. Visu kategoriju kristālu gaismas laušanas koeficientu telpiskā sadalījuma virsmas simetrija ir augstāka par attiecīgā kristāla struktūras simetriju. Kristālu gaismas laušanas koeficientu virsmu simetrija nepakļaujas universālajam P.Kirī simetrijas principam, t.i. sekās saglabājas tikei tie simetrijas elementi, kas kopīgi abiem fizikāliem laukiem, kas savstarpēji iedarbojas.
Anotācija angļu valodā Changes in light diffusion rate and refraction coefficient are analysed and based on symmetry viewpoint in this article. Acting with light waves (cause) on the crystalline field it is taking place the rising of symmetry order of light refraction coefficient concerning symmetry of crystalline field (crystal). Symmetry of light refraction coefficients for all crystals are higher than symmetry of corresponding crystal structure. Symmetry of light diffusion coefficients of crystals don't comply with P.Curie universal principle of symmetry.
Atsauce Sedmale, G., Sedmalis, U., Šperberga, I. Gaismas izplatīšanās ātruma un laušanas koeficienta izmaiņu likumsakarības minerālu kristālos. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.18, 2008, 124.-134.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4802