Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: No vienfāzes tīkla barots asinhrons dzinējs svārstību režīmā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā No vienfāzes tīkla barots asinhrons dzinējs svārstību režīmā
Nosaukums angļu valodā The Oscilating Mode of Asynchronous Motor Supplied from Single-Phase Net
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Uldis Antonovičs
Juris Šlēziņš
Atslēgas vārdi asinhronais dzinējs, režīmi, spriegums, strāva, svārstības vadāmi slēdži
Anotācija Daudzās tautsaimniecības nozarēs izmanto iekārtas, kuru darba mehānismi veic svārstību kustības (vibrotransportēšanā, vibrošķirošanā, fasēšanā, slīpēšanā u.c.). Šādu iekārtu piedziņai izmanto elektriskos dzinējus, svārstību kustību iegūstot ar mehāniskiem parveidotājiem. Lai samazinātu iekārtu gabarītus, materiālietilpību un vienkāršotu vadības sistēmas, tiek meklēti ceļi svāstību iegūšanai bez mehāniskajiem reduktoriem. Praksē šim nolūkam izmanto līdzstrāvas un maiņstrāvas dzinējus un dažādus vadības paņēmienus. Pētījumu objekts ir trīsfāžu asinhronie dzinēji ar īsi slēgtu rotoru, kuri tiek baroti no vienfāzes sprieguma avota. Ar pusvadītāju elementu slēdžiem, dzinēja statora fāžu tinumiem noteiktā secībā pieslēdzot barošanas sprieguma pozitīvos un negatīvos pusperiodus, var panākt asinhronā dzinēja rotāciju vienā vai otrā virzienā. Asinhronā dzinēja rotācijas frekvence tad ir trīs reizes mazāka nekā dzinējam trīsfāžu režīmā. Mainot barošanas spriegumu un pusperiodu pieslēgšanas secību statora fāzu tinumiem, dzinēju var darbināt svārstību režīmos. Iespējams mainīt gan rotora svārstību frekvenci, gan vārpstas pagriešanās leņķi. To panāk, nemainot spēka un vadības ķēžu konfigurāciju, bet mainot vadības kontrollera programmu.
Anotācija angļu valodā In many economic sectors are used devices which operational mechanisms realize oscillating motion (vibrotransporting, vibrosorting, prepacking, polishing etc.). Electric engines are drives of these devices and oscillating motion is gained with mechanical transducer. To reduce size, material input per unit and to simplity control system are searched ways to obtain oscillations without the mechanical reducing gears. In practice are used direct and average current engines and various control methods. The research object is three phase asynchronous engines with short concluded rotor. The engines are supplied from single-phase voltage source. With semiconductor element switches is possible to achieve rotation of asynchronous engine is one or another direction when to phase windings of engine stator are connected positive or negative half periods of supply voltage. Then rotation frequency of asynchronous engine is three times lesser that in three phase mode. With modification how half periods of supply voltage are connecting to phase windings of stator, it is possible to operate engine in various oscillating modes. It is possible to change oscillation frequency of rotor and also turning angle of shalf. It can be gained without modifying power and control circuit configuration but with some modification in program of control controller.
Atsauce Antonovičs, U., Šlēziņš, J. No vienfāzes tīkla barots asinhrons dzinējs svārstību režīmā. Enerģētika un elektrotehnika. Nr.23, 2008, 129.-134.lpp. ISSN 1407-7345.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4934