Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Atjaunojamo energoresursu potenciāls Latvija

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Atjaunojamo energoresursu potenciāls Latvija
Nosaukums angļu valodā -
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Peteris Šipkovs
Jānis Reķis
Didzis Palejs
Vilis Dubrovskis
Gints Birzietis
Pauls Barons
u. C.
Atslēgas vārdi Atjaunojamie energoresursi, biomasa, vējš, saule, ģeotermālā enerģija, koģenerācija
Anotācija Enerģijas pietiekamība valstī ir ekonomiskās attīstības, dzīves kvalitātes un valsts drošības jautājums - tai jābūt visiem pie¬ejamai un par pieņemamu cenu. Atjaunojamo energoresursu efektīva izmantošana sekmē energoapgādes drošumu -palielinot enerģijas pašnodrošinājumu un veicinot piegāžu dažādošanu. Latvijas enerģētikas politikas mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu, kvalitatīvu, drošu un ilgtspējīgu tautsaimniecības un iedzīvotāju apgādi ar enerģiju, un tas ir noteikts politikas plānošanas dokumentā Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007.-2016. gadam. Lai atbildētu uz pašlaik aktuālo jautājumu, vai atjaunojamo enerģiju var padarīt ne tikai draudzīgu videi, bet arī ekonomi¬kai, un sniegtu plašāku priekšstatu par atjaunojamo energore¬sursu izmantošanas iespējām Latvijā un pasaulē, Būvniecības, enerģētikas un valsts mājokļu aģentūra sagatavojusi bukletu Atjaunojamo energoresursu potenciāls Latvijā. Pārliecību, ka nepieciešama šāda publikācija, stiprināja arī nesen veiktā aptauja par sabiedrības attieksmi un infor¬mētību enerģētikas jautājumos, kas parādīja, ka vairums iedzīvotāju nav pietiekami informēti par atjaunojamo resursu izmantošanas iespējām un valsts sniegto atbalstu atjaunoja¬mai enerģijai. Lai gan iedzīvotāju vēlme vairāk izmantot vietējos energoresursus - vēju, sauli, ūdeni un biomasu - vērtējama pozitīvi, tomēr pārsteidzoši, ka lielākā daļa iedzīvotāju ir pār¬liecināti, ka no atjaunojamiem energoresursiem saražotā elektrība ir vislētākā. Patiesībā zaļā enerģija ir dārgāka, lielākoties augsto ražošanas izmaksu un mainīgā resursu nodrošinājuma dēļ, un bez valsts atbalsta tai ir grūti konkurēt ar konvencionālajiem energo¬resursiem. Atbalsts zaļai elektroenerģijai tiek nodrošināts galvenokārt caur obligāto iepirkumu - pērkot elektrību no ražotāja valsts noteiktā obligātā iepirkuma kārtībā par paaugs¬tinātu iepirkuma cenu, kas piesaistīta dabas gāzes cenai. Atjaunojamās enerģijas īpatsvara pakāpenisku palielināšanu kopējā energobilancē paredz gan Latvijas, gan citu valstu politika, tomēr atjaunojamās enerģijas izmantošanas at¬balstam jābūt tādam, lai tas negatīvi neietekmētu nodro¬šinājuma ar elektroenerģiju nepārtrauktību, kā arī veicinātu konkurētspējīga tirgus attīstību un enerģētikas sektora ilgtspējīgu attīstību. Jau šobrīd enerģiju ražojošo tehnoloģiju un inovatīvie risinājumi ļauj to saražot daudz lētāk un efektīvāk. Pašlaik pasaulē zinātnieki lielas cerības saista tieši ar ūdeņraža tehnoloģiju attīstību, kas nākotnē palīdzētu risināt energo¬apgādes un vides piesārņojumu problēmas. Iespējams, ka ar ūdeņraža enerģētikas laikmetu mūs šķir vēl pusgadsimts, tomēr, lai atrisinātu aizvien augošās enerģētikas vajadzības, jau šodien ir jāiegulda līdzekļi atjaunojamās enerģijas un zinātnes attīstībā. Tāpēc Latvijā arī šajā virzienā tiek veikti nozīmīgi pētījumi, un bukletā atsevišķa nodaļa ir atvēlēta zinātnes un ūdeņraža tēmai - kā nākotnes enerģijai. Būvniecības enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra pateicas visiem šī bukleta autoriem, kas augstsirdīgi un bez atlīdzības piekrita dalīties savā pieredzē un zināšanās par aktuālāko at¬jaunojamo resursu izmantošanas jomā, tāpat arī Ekonomikas ministrijai, Vides ministrijai un Zemkopības ministrijai par sadarbību bukleta tapšanā un cer, ka šī publikācija uzrunās gan enerģētikas nozares speciālistus, gan jebkuru, kas inte¬resējas par enerģētiku, veicinās izpratni par atjaunojamās enerģijas izmantošanas iespējām, kā arī pozitīvu attieksmi un sapratni enerģijas taupīgākā un racionālākā izmantošanā.
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Šipkovs, P., Reķis, J., Palejs, D., Dubrovskis, V., Birzietis, G., Barons, P., c., u. Atjaunojamo energoresursu potenciāls Latvija. 1. Rīga: BEMA, 2008. 60 lpp.
ID 6393