Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Slimības diagnostika pēc datortomogrāfijas datiem

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Slimības diagnostika pēc datortomogrāfijas datiem
Nosaukums angļu valodā Desease Diagnostics Based on Computer Tomography Data
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Katrina Boločko
Aleksandrs Glazs
Ardis Platkājis
Atslēgas vārdi slimības diagnostika, medicīnas attēli, datortomogrāfija, segmentācija, patoloģijas zona
Anotācija Medicīnas diagnostikas precizitāte ir vienmēr aktuāls jautājums jebkurā medicīnas nozarē. Tiek izstrādātas vairākas palīgprogrammas, ar mērėi palīdzēt ārstiem ātrāk apkopot datus par pacientiem un veikt precīzu diagnostiku. Darbā tiek piedāvātas metodes, kas apkopo datus no datortomogrāfijas attēliem ar mērėi turpmāk tos apstrādāt un diagnosticēt pacientu balstoties uz šiem datiem. Uzmanība tika koncentrēta uz patoloăijas zonas izdalīšanu, patoloăijas zonas vielu noteikšanu un apkārtējo vielu noteikšanu. Tiek piedāvātas divas metodes: metode patoloăijas zonas automātiskai atrašanai un metode, kas nosaka patoloăijas zonas apkārtnē esošas vielas. Abas metodes tika pārbaudītas uz datortomogrāfijas attēliem. Attēlu apstrādes rezultātā tiek iegūti dati par patoloăijas zonas vielu un par patoloăijas zonas apkārtnē esošām vielām. Iegūtos datus var salīdzināt ar slimības pazīmēm un diagnosticēt slimību.
Anotācija angļu valodā The precision of medical diagnostics is an actual theme in any medical field. Many programs are developed in order to help the physicians acquire the data about the patients and formulate a precise and fast diagnosis. In this work several methods are proposed for acquiring data from computer tomography images with a goal to analyze it and diagnose the patient based on the acquired information. This work is focused on pathology zone and its material detection, and pathology zone environment detection. Two methods are proposed for automatic pathology zone detection and its environment detection. Both methods were tested on computer tomography images. As a result, data about the pathology zone and its environment were acquired. The obtained data can be compared to pathology characteristics and this could help diagnose the patient.
Atsauce Boločko, K., Glazs, A., Platkājis, A. Slimības diagnostika pēc datortomogrāfijas datiem. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.39, 2009, 8.-14.lpp. ISSN 1407-7493.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6864