Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Dzintara higiēnisko salvešu nekaitīguma novērtējums

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Dzintara higiēnisko salvešu nekaitīguma novērtējums
Nosaukums angļu valodā Evaluation of the Effects of Amber Textile Pads on Skin
Pētniecības nozare 3. Medicīnas un veselības zinātnes
Pētniecības apakšnozare 3.2. Klīniskā medicīna
Autori Inga Ļašenko
Elvīra Boziļeva
Silvija Roga
Vija Meirēna
Dagmāra Sprūdža
Atslēgas vārdi dzintars sukcinīts tekstils āda zemāda kairinājums sensibilizācija
Anotācija Higiēnisko tekstiliju izstrāde ir tekstila un medicīnas nozaru komplekss darbs. Izstrādāta progresīva tehnoloģija modificēta dzintara pulvera (MDzP) iegūšanai no Baltijas dzintara (sukcinīta), kas satur 3 - 8% dzintarskābi. Mērķis ir izpētīt MDzP iedarbību uz ādu, zemādu un ādas derivātiem, novērtēt vai salvetes piesūcinātas ar MDzP šķīdumu nerada ādas kairinājumu un organisma sensibilizāciju. Pētniecības darbs veikts ar eksperimentāliem dzīvniekiem atbilstoši LR MK 58 not. (2006) un pēc Eiropas audu apstrādes histoloģisko procedūru shēmas. Jūras cūciņu āda tika apstrādāta ar salvetēm, kas piesūcinātas ar dažādas koncentrācijas (5,10, 20%) modificēta dzintara pulvera šķīdumu. MDzP iedarbība nav agresīva, nav atrastas deģeneratīvas izmaiņas ādā, zemādā un ādas derivātos, pierādīta epidermas šūnu stimulācija, keratohialīna aktivācija, pozitīva ietekme uz matu sīpoliņu veidošanos dermā un matu pigmenta atjaunošanos. Eksponētās grupas dzīvniekiem netika novērots ādas kairinājuma efekts (apsārtums, eritēma, tūska, ādas lobīšanās) vai sensibilizācijas veidošanās ne pēc indukcijas, ne provocēšanas testa. Pētījuma gaitā netika atrastas asins eozinofīlo šūnu procentuālā un absolūtā skaita, imunoglobulīna E līmeņa izmaiņas eksperimentālo grupu dzīvniekiem. Modificēta dzintara pulverim piemīt biostimulējoša iedarbība uz jaunu šūnu radīšanu ādā, zemādā, ādas derivātos, kas veicina ādas un matu atjaunošanos; tas nerada ādas kairinājumu un neizsauc organisma sensibilizāciju.
Anotācija angļu valodā Elaboration of hygienic textiles is a complex operation of textile and medicine industries. There has been elaborated an advanced technology for the acquisition of modified amber powder (MAP) from Baltic amber (succinite), which contains 3-8% of amber acid. Goal is to study the effect of MAP on skin, subcutaneous tissue and skin derivatives, to determine whether tissues impregnated with MAP solutions do not cause skin irritation and organism sensitization. Research work has been conducted with laboratory animals in accordance with the Regulations No. 58 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia (2006) and in accordance with the European tissue processing histological procedure scheme. Guinea pig skin was processed using tissues impregnated with modified amber powder solution of various concentrations (5, 10, 20%). The effect of MAP is not aggressive, no degenerative changes in the skin, subcutaneous tissue and skin derivatives have been found, epidermis cell stimulation, ceratohialin activation, positive effect on hair clove formation in dermis and hair pigment renovation have been proved. Animals in the exposed group did not produce the effect of skin irritation (redness, erythema, oedema, skin desquamation) or sensitization formation neither according to induction or provocation test. In the course of the research, no change has been found in percentual and absolute number of blood eosinophilous cells or immunoglobulin E level in laboratory group animals. Modified amber powder is characterised by biostimulating effect on new cell formation in skin, subcutaneous tissue and skin derivatives, which stimulates skin and hair restoration; it does not cause skin irritation and does not cause organism sensitization.
Atsauce Ļašenko, I., Boziļeva, E., Roga, S., Meirēna, V., Sprūdža, D. Dzintara higiēnisko salvešu nekaitīguma novērtējums . No: RSU 2009. gada Zinātniskā konference: Rīgas Stradiņa Universitātes Zinātniskie raksti, Latvija, Rīga, 2.-3. aprīlis, 2009. Rīga: Rīgas Strādina Universitāte , 2009, 20.-27.lpp.
ID 7287