Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Elektriskā sliežu transporta iebūvēto bezvadu bremzēšanas iekārtas vadības algoritmu izstrāde izmantojot pozicionēšanas informācijas sistēmas

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: , 2010. gada 21. decembrī. Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Kronvalda bulvārī 1, 117. auditorijā.
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Elektriskā sliežu transporta iebūvēto bezvadu bremzēšanas iekārtas vadības algoritmu izstrāde izmantojot pozicionēšanas informācijas sistēmas
Nosaukums angļu valodā Development of Control Algorithms of Embeded Wireless Braking Equipment of Electric Rail Transport by Means of Pozitioning Information Systems Use
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Igors Uteševs
Atslēgas vārdi algorithms, braking equipment,electric rail transport, positioning information systems
Anotācija Promocijas darba mērķis ir izstrādāt modernus algoritmus elektrotransporta bremzēšanas sistēmu vadībai. Pirmajā nodaļā tika aplūkotas vilces sastāva kustības galvenās fāzes, elektrotransporta bremzēšanas eksistējošie pamatprincipi, dots pamatojums automātiskās bremzēšanas nepieciešamībai un automātiskās bremzēšanas sistēmas struktūra. Nodaļā tiek dota uzdevuma nostādne jaunai elektrotransporta automātiskās bremzēšanas bezvadu vadības sistēmai ar Pozicionēšanas Informāciju Sistēmu pielietošanu. Otrā nodaļa satur elektrotransporta bremzēšanas parametru aprēķina principus ar Pozicionēšanas Informāciju Sistēmu pielietošanu. Nodaļa piedāvā bremzēšanas matemātisko modeli, ievērojot elektrotransporta masas sadalījumu, tiek analizēta lokomotīves un visa sastāva masas ietekme uz elektrotransporta bremzēšanas procesu ar Pozicionēšanas Informāciju Sistēmu pielietošanu. Nodaļā tiek izskatīta jaunā elektrotransporta bremzēšanas režīma vadības modeļa izstrāde ar Pozicionēšanas Informāciju Sistēmu pielietošanu. Nodaļā tiek aplūkoti elektrisko iekārtu uzsilšanas un dzesēšanas procesi bremzēšanas režīmā kā arī temperatūras izmaiņu ietekme uz vilces elektromotoru izolācijas stāvokli. Nodaļā piedāvāta lokomotīves vilces dzinēju elektroizolācijas stāvokļa jaunā diagnostikas metode reālā laika režīmā pēc daļējo izlāžu intensivitātes bez dzinēju atslēgšanas no tīkla. Trešajā nodaļā tiek aplūkotas elektriskā sliežu transportā iebūvēto bezvadu bremzēšanas iekārtu vadības elektriskās un funkcionālās shēmas. Ceturtajā nodaļā tiek izstrādāta un praktiski pārbaudīta uzlabotā elektrotransporta bremzēšanas automātiskās vadības sistēma, kurā, atšķirībā no eksistējošajām, ļauj noteikt elektrotransporta atrašanās vietu un realizēt elektrotransporta apturēšanu pirms luksofora ar aizlieguma signālu izmantojot Pozicionēšanas Informāciju Sistēmu pielietošanu. Tiek veikti vairāki eksperimenti un ir iegūti rezultāti, kuri ļauj kontrolēt elektrotransporta kustības ātrumu, masu, atrašanas vietu un ceļa profilu pielietojot Pozicionēšanas Informāciju Sistēmu. Eksperimentos tika pielietota Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un Elektrotehnikas Fakultātes Industriālās Elektronikas un Elektrotehnikas katedras tehniskā bāze un laboratorijas iekārtas. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 139 lpp., satur ievadu, 4 nodaļas, secinājumus, 8 pielikumus, 45 attēlus, 184 formulas, 13. tabulas. Literatūras sarakstā ir 193 nosaukumi.
Anotācija angļu valodā Dissertation aims to develop advanced algorithms for electric braking systems for the management. The first section was treated in traction stock movements of the main phases of the train braking Existing principles, the case for a need for automatic braking and automatic braking system structure. Chapters are given a task stance automatic train stopping for a new wireless control system with Positioning Information System application. The second chapter contains a train braking parameters calculated by the principles of positioning information system application. Department offers mathematical models for stopping the train with the mass distribution is analyzed locomotives and all the weight of the composition of the impact of the train braking process with Positioning Information System application. The chapter is given a train brake control system of the new model development with the positioning information system application. The chapter deals with the electrical equipment operating modes heating and cooling processes, temperature changes on the traction electric insulating state. The section offered a locomotive traction motor electrical state of a new diagnostic method for real-time mode after partial unloading intensivitātes without the engine off from the network. The third chapter contains a train embeded wireless bracing equipment oe electric transport electrical and functional schemes. The fourth chapter is developed and tested an improved train brake automatic control system, which, unlike the ones, allows determining the train location and train realized the suspension before the traffic lights to signal the Prohibition of Positioning Information System application. A number of computer experiments have yielded results, which allows control of train speed, weight, location and alignment with the positioning information system. Experiments were applied to the Riga Technical University, Power and Electrical Engineering Faculty of Industrial Electronics and Electrical Engineering Department technical facilities and laboratory equipment. The doctorate work is written in Latvian language containing 139 pages, introduction, 4 chapters, conclusions, 8 annexes, 45. figures, 184 formulas, 13 tables and 193 references.
Atsauce Uteševs, Igors. Elektriskā sliežu transporta iebūvēto bezvadu bremzēšanas iekārtas vadības algoritmu izstrāde izmantojot pozicionēšanas informācijas sistēmas. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2010. 139 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 8717