Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ilgtspējīga attīstība

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Ilgtspējīga attīstība
Nosaukums angļu valodā Sustainable Development
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Iljo Dreijers
Augusts Ruplis
Sarma Valtere
Atslēgas vārdi sustainable development, ISO 14001, Environmental policy
Anotācija Šajā brošūrā kā arī citos EEZ projekta materiālos risināti jautājumi par ilgtspējīgas attīstības izglītības stratēģiju Norvēģijā un Latvijā. Latvija vēl nebija atguvusi neatkarību, kad Norvēģija Apvienoto Nāciju Organizācijas ietvaros strādāja pie ilgtspējīgas attīstības koncepcijas izstrādes, kura kļuva ļoti populāra arī citās valstīs. Divās pasaules galotņu sanāksmēs Riodežaneiro 1992. un Johannesburgā 2002. gadā tā tika apstiprināta kā rīcības programma visām pasaules valstīm. Norvēģijā ilgtspējīgas attīstības mācība kļuva par valsts politikas stūrakmeni, balstīta likumdošanā un starptautiskā sadarbībā. Norvēģijā ilgtspējīgas attīstības apmācība ir ieviesta visu līmeņu programmās. Latvija šajā ziņā daudz neatpaliek no Norvēģijas. Taču Norvēģijā ilgtspējīgas attīstības principi īstenojas ekonomikas (ražošanas ), vides aizsardzības un sociālo jautājumu sektorā atšķirībā no Latvijas, kur ilgtspējīga attīstība pagaidām nav kļuvusi par valsts politiku. Lieta ir tāda, ka Norvēģijas budžetā ir iekļauta plaša pasākumu programma par ilgtspējīgāku attīstību un par budžeta īstenošanu atbildīgs ir premjerministrs. Latvijā atbildīga par ilgtspējīgo attīstību ir Vides ministrija, kura sekmīgi risina vides aizsardzības un vides izglītības jautājumus. EEZ projekta mācību materiālos var atrast piemērus, kuri parāda, ka arī Latvijā vērojami centieni īstenot dzīvē ilgtspējīgas attīstības principus. Mērķauditorija ir RTU un citu augstskolu studenti un mācībspēki, skolotāji un citi plaša profila interesenti.
Anotācija angļu valodā In this booklet as well as in other materials of the EEA project addresses issues of sustainable education development strategy in Norway and in Latvia. Latvia hasn’t restored its independence when Norway in UN framework worked on sustainable conception development, which became very popular in other countries. In two world summits Rio de Janeiro (year1992) and Johannesburg (year2002) it has been approved as action program for all countries in the world. In the Norway the sustainable development lessons became the cornerstone of the national politics, integrated in legislation and international cooperation and it was introduced in all level programs. The sustainable development principles in Norway are realized in economic, environmental protection and in social issue sector. In Latvia sustainable development is not a part of politics. In the EEA project methodological materials can find examples, which show that also in Latvia it is possible to see an effort of realization sustainable development principles realization in life.
Atsauce Dreijers, I., Ruplis, A., Valtere, S. Ilgtspējīga attīstība. Rīga: Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, 2010. 48 lpp. ISBN 978-9934-10-078-9.
ID 9577