Information about Author
Name, Surname:

Y. V. Znamenshchykov