Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Sabiedrības loma Vides problēmu risinājumos

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Sabiedrības loma Vides problēmu risinājumos
Nosaukums angļu valodā The Role of Society in the Measure of Environment Protection
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Dzintra Atstāja
Ivars Brīvers
Atslēgas vārdi economy, environment, analyze, sustainability
Anotācija Industrializētajā pasaules daļā izveidojies ideoloģisks konflikts starp vides aizsardzību un sabiedrības tehnoloģiskās attīstības nodrošināšanu. Pastiprināta vides ideoloģija samazina videi bīstamu darbību veikšanu. Savukārt tehnoloģijas ideja ir vērsta uz to, ka vienīgi arvien sarežģītāka tehnoloģija var panākt planētas aizsardzību. Pēdējos gados sabiedrībā šis uzskats stipri mainījies par labu vides aizsardzībai. Cilvēks ir sapratis, ka ne jau visus resursus var atjaunot. Sapratis, ka tīrs ūdens un gaiss ir cilvēka izdzīvošanas daļa. Tagad notiek pāreja uz „tīro” tehnoloģiju pielietošanu un dabas resursu nelietderīgas izmantošanas samazināšanu ražošanas procesā, lai panāktu ilgtspējīgu attīstību, piemēram, produkta „dzīves cikla” pārvaldi, pārstrādi atkritumu izvietošanu videi draudzīgā veidā. Raksta autorei ir pieredze darbā ar topošajiem uzņēmējiem, tādēļ izdevies apkopot informāciju- kā mainās uzņēmēju un sabiedrības attieksme pret vides vērtībām un vides aizsardzības jautājumiem. Aptaujāti uzņēmumu vadošie darbinieki un rezultāti salīdzināti vairāku gadu garumā. Raksta pamatatziņas gūtas darbā ar studentiem, vadot studentu pētījumus un nodarbības studiju kursos „Vides ekonomika”, „Vides aizsardzība” un „Vides pārvaldība” gan Banku augstskolā, gan kā vieslektorei SOCRATES/ERASMUS programmas ietvaros citās Eiropas Savienības valstīs. Autore analizēs faktorus, kas mainītu sabiedrības attieksmi par labu videi draudzīgiem risinājumiem, vai nepieciešams veikt informējošus un izglītojošus pasākumus, izskaidrošanas darbu. Sabiedrībai un dažādām organizācijām ir iespējas līdzdarboties ietekmes uz vidi novērtējuma procesā. Vairums uzņēmēju uzskata, ka efektīvāku rezultātu var panākt ar reālām soda sankcijām, nevis pozitīvo piemēru popularizēšanu.
Anotācija angļu valodā The paper analyzes preconditions of launching the environment education in Latvia. Since the environment has become a social priority; policies of sustainability have come to form part of the agenda in modern society. Universities play a vital role in the success of these policies and are a key factor, alongside political and economic factors, in guaranteeing sustainable growth. The study develops an alternative formulaic expert method that integrates evaluation and valuation, maximizes objectivity, broadly encompasses the key tree, tree-environment and tree-human traits, and accords realistic monetary value. The influence of universities is confirmed by the extent to which society needs a human capital that is able to meet the challenge of sustainability. However, it must also be understood that Universities create opinions and methodological paradigms that should govern social progress.
Atsauce Atstāja, D., Brīvers, I. Sabiedrības loma Vides problēmu risinājumos. No: Vide. Tehnoloģija. Resursi: VI starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, Latvija, Rēzekne, 20.-22. jūnijs, 2007. Rēzekne: Rēzeknes augstskola, 2007, 277.-284.lpp. ISBN 9789984779546.
ID 10040