Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Elektrisko induktorspoļu starpvijumu izolācijas augstfrekvences diagnostikas metožu un iekārtu izpēte un izveide

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 27.12.2011 14:30, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1 – 117
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Elektrisko induktorspoļu starpvijumu izolācijas augstfrekvences diagnostikas metožu un iekārtu izpēte un izveide
Nosaukums angļu valodā Electrical Inductor Coil Windings Insulation High-Frequency Diagnostic Methods Investigation and Creation
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Edgars Dreimanis
Atslēgas vārdi rezonanses invertors, spole, izolācija (resonant inverter, coil, insulation)
Anotācija Promocijas darba tēma ir „Elektrisko induktorspoļu starpvijumu izolācijas augstfrekvences diagnostikas metožu un iekārtu izpēte un izveide”. Darbs sastāv no 131 lapas, 104 attēla, 1 tabulas. Darbā izmantoti 114 literatūras avoti, 1 pielikums. Promocijas darbā apskatītas esošas starpvijumu izolācijas diagnostikas metodes, to principi, pielietojums un ierobežotās iespējas. Izstrādāta jauna starpvijumu izolācijas diagnostikas metode uz rezonanses invertora pustilta shēmas principa. Darba analītiskajā daļā izstrādāta un izanalizēta izolācijas pārbaudes metode. Tā salīdzināta ar esošajām pārbaudes metodēm. Norādīti gadījumi, kad ieteicams lietot tieši šo metodi. Norādītas priekšrocības attiecībā pret pārējām metodēm. Darba aprēķinu daļā izstrādāta metodika parametru izvēlei pie dažādām spolēm un darba ierobežojošiem parametriem. Apskatīti procesi, kas norisinās izolācijas pārbaudes procesa gaitā bojājuma gadījumā, un rasta iespēja šos bojājumus konstatēt krietni efektīvāk nekā esošās metodes. Izveidota metode ar etalonspoli, kad spolei ieslēdz etalonspoli ar praktiski no frekvences nemainīgu rezistanci, tad iespējams daļēji ierobežot spoles strāvas strauju samazināšanos pie frekvences pieauguma, un panākt augstākus spriegumus uz spoles pie vienām un tām pašām frekvencēm. Tādejādi iegūta uzlabota shēma ar efektīvākiem darba parametriem. Darba eksperimentālajā daļā veikti eksperimenti ar spoli, pārbaudot metodes atbilstību teorētiskajai bāzei. Iegūtie rezultāti salīdzināti ar datorsimulācijās un aprēķinos iegūtajiem rezultātiem. Izdarīti secinājumi par metodes atbilstību dotajam darba uzdevumam. Norādīti iespējamie metodes pielietošanas gadījumi.
Anotācija angļu valodā Promotion paper theme is "Investigation and development of diagnostic methods and equipment for electrical inductor coil windings insulation". Paper consists from 131 pages, 104 pictures, 1 table, 1 attachment, 114 literature sources. Here is investigated existing winding insulation diagnostic methods, their principles, use and limited opportunities in this paper. Is invented new insulation diagnostic method on basis of resonant inverter half bridge scheme. In analytic part is invented and analyzed insulation method. It is compared with existing diagnostic methods. There are mentioned cases when this method is recommended to use. Also have shown benefits in relation to other methods. In paper calculation part is developed methodology for choice of parameters for various coils and their limited work options. Are investigated processes in insulation damage case and have found opportunity to detect it more effective and faster than previously mentioned methods. In this paper have developed method with bench coil. In this case this method is more effective. In paper experimental part are made experiments with coil. Have been checked methods conformity to theoretical basis. Acquired results have been compared with results from computer simulations and calculations. Have been made conclusions about method conformity to paper tasks.
Atsauce Dreimanis, Edgars. Elektrisko induktorspoļu starpvijumu izolācijas augstfrekvences diagnostikas metožu un iekārtu izpēte un izveide. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 131 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 12092