Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vadīšanas nodrošināšana koksnes produktu ražošanā Latvijā

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 20.04.2012 10:00, IEVF, Meža iela 1/7, 309
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vadīšanas nodrošināšana koksnes produktu ražošanā Latvijā
Nosaukums angļu valodā Ensuring Competitive Entrepreneurship Management for Manufacturing Wood Products in Latvia
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Kristīne Fedotova
Atslēgas vārdi competitiveness, management, wood products manufacturing
Anotācija Promocijas darbs sastāv no ievada, satura izklāsta trīs pamatnodaļās, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Pirmajā daļā tiek analizēta konkurences būtība un tās tiesiski ekonomiskie aspekti un tās nozīme uz konkurētspēju orientēta vadīšana kā konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vadīšanas nodrošināšanas sistēmas sastāvdaļa koksnes produktu ražošanā Latvijā, kā ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības nosacījums. Tiek raksturoti Latvijas tautsaimniecības rādītāji koksnes produktu ražošanas kontekstā, sniegts vispārējs Latvijas koksnes produktu ražošanas raksturojums. Autore daļas ietvaros analizē koksnes produktu ražošanas lomu valsts tautsaimniecībā, atspoguļojot galvenos darbības rādītājus, koksnes resursu ieguves un patēriņa struktūru, kā arī ārējo tirdzniecību raksturojošo rādītāju dinamiku un tās nozīmi uz konkurētspēju orientētā vadīšanā. Otrajā daļā autore raksturo konkurētspējas jēdziena īpatnības koksnes produktu ražošanā, tā saturu un konkurētspēju ietekmējošos faktorus, veic uz konkurētspēju orientētās vadīšanas metožu interferenci, kā arī izvērtē uz konkurētspēju orientētas stratēģiskās vadīšanas nodrošināšanas iespējas koksnes produktu ražošanā Latvijā. Trešā daļa veltīta uz konkurētspēju orientētas vadīšanas zinātniski praktisko risinājumu izstrādei koksnes produktu ražošanā. Balstoties uz promocijas darba izstrādes gaitā veiktā uzņēmēju kompetences komplekso izvērtējumu uz konkurētspēju orientētā vadīšanā koksnes produktu ražošanā rezultātu izvērtējumu, sniedz zinātniski praktiskus risinājumus uz konkurētspēju orientētai vadīšanai koksnes produktu konkurētspējas paaugstināšanai, izskatot nozīmīgākos instrumentus uz konkurētspēju orientētai vadīšanai koksnes produktu ražošanā Latvijā. Darba apjoms ir 182 lappuses, neskaitot pielikumus. Darbā ir iekļauti 104 attēli, 34 tabulas, 15 formulas un 11 pielikumi, kas ilustrē un paskaidro darba saturu. Promocijas darba izstrādei izmantoti 162 informācijas avoti latviešu, angļu un krievu valodā.
Anotācija angļu valodā Ph. D. Paper consists of an introduction, the content which is outlined in 3 main chapters, conclusions and proposals, bibliography, and Annexes. In Chapter 1 the essence of the competitiveness and its legal-economic aspects as well as its importance in regard to the competitiveness based management as a component of the system ensuring competitive entrepreneurship for manufacturing wood products in Latvia as a condition for sustainable economic development, is discussed. Figures of the Latvian economy related to the manufacturing of wood products are described in Chapter 1. The overall description of the manufacturing of wood products in Latvia is given there as well. The author, within the framework of this chapter, also analyses the impact of the wood production industry to the national economy showing the main operational indicators, structure of the timber resource extraction and consumption as well as identifying foreign trade indicators characterizing the dynamics and its importance towards the competitiveness-based management. Features of the competitiveness concept in manufacturing wood products, its contents and factors affecting the competitiveness, the interference of the competitiveness-based management methods are described by the author in Chapter 2 as well as the competitiveness based strategic management providing opportunities for production of the wood products in Latvia are assessed. Chapter 3 discusses development of scientific and practical solutions related to the manufacturing of wood products. On the basis of the complex assessment of the results obtained from the survey regarding the entrepreneur competence implementing competitiveness based management in manufacturing wood products, the author gives solutions for the increase of the competitiveness, considering the most important tools for competitiveness-driven management in wood production market in Latvia. Within the framework of this chapter, the author provides scientific and practical solutions for increase of the competitiveness based strategic management considering the main important tools for implementation of competitiveness based management in wood production industry in Latvia. There are 182 pages, without annexes, in this Paper. In the research there are 104 figures, 34 tables, 15 formulas and 11 Annexes, which illustrate and explain the content of the research, included. For the PhD Paper development 162 sources of information in Latvian, English and Russian languages have been used.
Atsauce Fedotova, Kristīne. Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vadīšanas nodrošināšana koksnes produktu ražošanā Latvijā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2012. 182 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 12918