Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Nanocomposites for Novel Sensing Systems

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Nanocomposites for Novel Sensing Systems
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Nanodevices and Nanomaterials for Ecological Security: NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori A. Šternbergs
I. Muzikante
R. Dobulans
D. Millers
L. Grigorjeva
K. Smits
Māris Knite
Gita Šakale
Atslēgas vārdi Organic semiconductors, Polymer/carbon nanocomposite, Zirconia nanocrystals, Gas sensors, Chemical vapor sensors
Anotācija The work performed under the National Research Program of Latvia and presented here is about advanced, chemical stimuli responsive materials. Sensor materials are produced on the basis of metallophthalocyanines or zirconia nanocrystals with the purpose of detecting small size molecular compounds like NH3, O2 and O3. Polymer/nanostructured carbon composite is produced to detect large size molecular compounds like organic vapour. Basic gaseous compound sensing principles are discussed within this paper.
DOI: 10.1007/978-94-007-4119-5_12
Hipersaite: http://www.springerlink.com/content/rw1413655361w577 
Atsauce Šternbergs, A., Muzikante, I., Dobulans, R., Millers, D., Grigorjeva, L., Smits, K., Knite, M., Šakale, G. Nanocomposites for Novel Sensing Systems. No: Nanodevices and Nanomaterials for Ecological Security: NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics. Amsterdam: Springer Netherlands, 2012. 133.-142.lpp. ISBN 978-94-007-4118-8. e-ISBN 978-94-007-4119-5. ISSN 1874-6500. Pieejams: doi:10.1007/978-94-007-4119-5_12
ID 13725