Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Kombinētās saules siltumapgādes sistēmas Latvijā

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 14.12.2012 15:00, Rīgā, Āzenes iela 16/20, Būvniecības fakultātes 250. auditorijā.
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Kombinētās saules siltumapgādes sistēmas Latvijā
Nosaukums angļu valodā Solar Combined Heatsupply Systems in Latvia
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Lana Migla
Atslēgas vārdi Combined Solar systems
Anotācija Promocijas darbā pētīta kombinētās saules siltumapgādes sistēmu efektivitāte, kas ir priekšnoteikums tās lietderīgai izmantošanai Latvijas klimatiskajos apstākļos, tādā veidā palielinot enerģētisko neatkarību, samazinot siltumenerģijas ražošanas procesa negatīvo ietekmi uz vidi, veicinot patērētāju komforta un dzīves kvalitātes paaugstināšanos. Darba mērķis ir izstrādāt metodiskās nostādnes kombinētās saules siltumapgādes sistēmas efektivitātes noteikšanai Latvijā. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: izpētīt kombinētās saules siltumapgādes sistēmas funkcionēšanas kartību, identificēt faktorus, kuri ietekmē energoekonomisko rādītāju pārmaiņas, un noteikt kombinēto siltumapgādes sistēmu izmantošanas efektivitāti, lai segtu patērētāju siltuma pieprasījumu ņemot vērā enerģētikas sistēmas attīstību, kā arī noteikt dažādu citu faktoru ietekmi uz optimālo siltumapgādes shēmas izvēli. Izstrādāt un eksperimentāli pārbaudīt Latvijas apstākļiem piemērotu saules enerģijas kombinēto sistēmu, analizēt tās darbības modelēšanas programmā un veikt sistēmas ekonomisko optimizāciju nosakot dažādu pasākumu un tehnisko risinājumu lietderību. Promocijas darba ietvaros veiktie pētījumi balstīti uz praktisko, pētnieciski eksperimentālo darba pieredzi strādājot Fizikālās Enerģētikas institūta (FEI) Enerģijas resursu laboratorijā. Pētījumu veikšanai tika izmantoti gan FEI laboratorijā uzkrātais apjomīgais datu materiāls par reāliem klimatiskajiem datiem un saules kolektorus raksturojošiem lielumiem, gan autora īstenoto eksperimentālo mērījumu un teorētisko rezultātu apkopojums vienotā metodikā strukturējot to ar matemātiskās modelēšanas iespējām. Promocijas darba zinātniskā novitāte ir kombinētās saules siltumapgādes sistēmas matemātiskā modelēšana, izmantojot eksperimentāli iegūtos datus, tādā veidā aprēķinu metodiku padarot maksimāli precīzu un tuvu reāliem apstākļiem. Promocijas darbā veiktie pētījumi un izstrādātā metodika, kā arī izdarītie secinājumi ir praktiski izmantojami inženieru darbā, projektējot un īstenojot modernizāciju esošajās siltumapgādes sistēmās. Promocijas darba rezultāti ir ziņoti 13 reizes Starptautiskās Zinātniskās konferencēs un tie atspoguļoti 26 publikācijās. Promocijas darbs sastāv no 5 nodaļām un tā apjoms 118 lappuses, kurās ietverti 47 attēli, 15 tabulas. Darbā izmantoti 89 literatūras avoti.
Anotācija angļu valodā Dissertation investigated the combined solar heating system efficiency aspects as a prerequisite for the efficient operation of Latvia’s climatic conditions, thus increasing energy independence, reducing heat production’s negative impact on the environment, and promoting consumer comfort and quality of life. The goal is to develop a methodology for a combined efficient solar heating system for Latvia’s energy production. To implement this goal, the following objectives have been advanced: to explore the functional arrangements, to identify the factors that affect high energy efficiency rate of change, and the combined heating system efficiency to cover the heat demand of consumers, taking into account the development of the energy system, and to define a variety of other factors on the optimal heating scheme selection and methodology. To develop and experimentally verify Latvia’s conditions for a suitable combination of solar energy systems, analyze its performance in simulation and economic optimization of the system defining the various measures and technical solution application. In this thesis studies are based on the author's practical, experimental research experience working with the Institute of Physical Energetics Solar Energy Resources Research Laboratory site. For studies, the voluminous data accumulated in IPE material on the actual climate data and solar panels indicators was used. The author carried out the experimental measurements and theoretical summary of the results of the single methodology for structuring the flow diagram with a mathematical model. Thus, the thesis of a scientific innovation of a complex system of mathematical modeling using the experimental data obtained, thus making the calculation methodology most accurate and close to real conditions. The thesis, the developed methodology and conclusions of a practical application for engineering work in the design and implementation of the modernization of existing combined systems. The research results have been reported 13 times in international scientific conferences and are reflected in 27 publications. The doctoral thesis consists of 5 chapters and its volume is 118 pages, which contain 47 images, 15 tables. The study uses 89 literature sources.
Atsauce Migla, Lana. Kombinētās saules siltumapgādes sistēmas Latvijā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2012. 118 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 14672