Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Skrūves tipa kompresoru rotoru kontaktvirsmu nodilumizturības palielināšanas izpēte

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 14.05.2013 15:00, Ezermalas 6K-405
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Skrūves tipa kompresoru rotoru kontaktvirsmu nodilumizturības palielināšanas izpēte
Nosaukums angļu valodā Research on the Increase of Wear Resistance of Contact Surfaces of Screw Type Compressor Rotors
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Gatis Muižnieks
Atslēgas vārdi compressor rotors, wear resistance, coatings
Anotācija Promocijas darbs „Skrūves tipa kompresoru rotoru kontaktvirsmu nodilumizturības palielināšanas iespēju izpēte” balstīts uz skrūves tipa kompresoru asimetrisko rotoru kontakta virsmu kalpošanas laika palielināšanas iespēju izpēti. Darba ietvaros izpētītas rotoru konstrukciju īpatnības, kā arī veikta raksturīgāko kompresoru atteikumu izpēte un sistematizēšana. Veikta rotoru materiāla un to raksturojošo parametru analīze, meklējot tos faktorus, kas ietekmē kontaktvirsmu dilšanas intensitāti un rotoru kalpošanas laiku. Analizētas rotoru dilstošo virsmu noturības palielināšanas iespējas. Veikta rotoru ģeometriskās formas izpēte, izveidotas matemātiskās sakarības, kas ļauj aprakstīt rotoru profila līknes un jebkuram apskatāmam profila apgabalam izgatavot profilējošo instrumentu, lai atjaunotu vītnes veida rotoru profilu, kas būtiski ietekmē kompresora darba efektivitāti. Dota instrumentu projektēšanas metodika. Analizēti rotoru profilu atjaunošanas iespējas. Pēc izvēlētas tehnoloģijas un parametriem tika veikta eļļas plūsmas kompresora rotoru kontakta virsmas uzlabošana, izmainot materiāla virsējā slāņa mehānisko īpašību raksturotājus, veidojot tos ar nodilumizturīgiem TiN pārklājumiem. Veikti eksperimentālos nolūkos uzlaboto materiālu raksturojošo īpašību mērījumi un statistiskā datu apstrāde, kā arī kontakta virsmas stāvokļa analīze gan mikro, gan nano līmenī. Izveidota datu salīdzināšanas metodika pēc vairākiem kritērijiem, ieviešot parametru koeficientus: 1) Kritērijs, kas balstīts uz rotoru virsmas kontakta tipu – kontakta tipa koeficients kT; 2) Kritērijs, kas ievēro nodiluma procesa norisi – nodiluma ietekmes koeficients kd. Veikta rotoru materiālu raksturojošo parametru izmaiņu teorētiskā salīdzināšana, efektivitātes izvērtēšanai pirms tehnoloģisko procesu sastādīšanas. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no ievada, piecām nodaļām, darba secinājumiem, pielikuma, izmantoto informācijas avotu saraksta, kopsavilkuma, 97 ilustrācijām, 35 tabulām, kopā sastādot 123 lapaspuses. Izmantotajā informācijas avotu sarakstā ir 74 nosaukumi.
Anotācija angļu valodā The doctorate paper “Research on the increase of wear resistance of contact surfaces of screw type compressor rotors” is aimed at the increase of service life of contact surfaces of screw type compressor asymmetric rotors. The work studies peculiarities of rotor designs, as well as studies and systematizes most characteristic compressor failures. The rotor material and characterising parameters were analysed looking for factors affecting the wear intensity of contact surfaces and rotor service life. The possibility to extend the stability of rotor wearing surfaces was analysed. The paper studies geometrical forms of rotor, mathematical coherences were established allowing to describe the rotor profile curves and make a shaping tool for any profile area under consideration to restore the screw type rotor profile, which essentially affects the compressor operation efficiency. The instrument design procedure is being presented. The rotor profile restoration possibilities are being analysed. Improvement of contact surface of oil flooded compressor rotor was carried out according to the chosen technology and parameters, changing characterizations of material’s upper layer mechanical properties, covering them with wear resistant TiN coatings. Measurements of characterizing properties of materials improved for experimental purposes and their statistical data processing were carried out, as well as analyses of contact surface condition both on micro and nano levels. Data comparison methods have been developed according to several criteria, introducing parameter coefficients: 1) Criterion based on the contact type of rotor surface – contact type coefficient kT; 2) Criterion considering the wear process course – wear impact coefficient kd. Theoretical comparison of changes of rotor materials characterising parameters was performed to assess the efficiency before the development of technological processes. The Doctorate paper has been made in the Latvian language and consists of Introduction, five chapters, work conclusions, appendix, list of used information sources, summary, 97 figures, 35 tables, constituting altogether 123 pages. The list of used information sources includes 74 titles.
Atsauce Muižnieks, Gatis. Skrūves tipa kompresoru rotoru kontaktvirsmu nodilumizturības palielināšanas izpēte. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. 123 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 15821