Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Viedo tekstilizstrādājumu projektēšanas pilnveidošana

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 25.04.2014 12:00, Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina Tehnoloģiju institūtā, Āzenes ielā 18, 117. auditorijā
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Viedo tekstilizstrādājumu projektēšanas pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Improvement of Smart Textile Products Design
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Inese Kašurina
Atslēgas vārdi smart textiles, smart clothing, smart textile products design process
Anotācija Promocijas darba galvenie pētniecības mērķi ir izanalizēt elektronikas sistēmu integrēšanas veidus un tehnoloģijas apģērbā un tekstilijās, pilnveidojot viedo tekstilizstrādājumu projektēšanas procesu to lietošanas īpašību uzlabošanai un precīzākai prognozēšanai. Ievadā pamatota veikto pētījumu aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi, izklāstīta darba aprobācija. Darba pirmajā nodaļā veikts viedo tekstilizstrādājumu apskats, aprakstīti viedo tekstilizstrādājumu projektēšanā izmantojamie elektronikas elementi, elektrovadoši tekstila materiāli un ilustrētas pašreizējās elektrotekstiliju projektēšanas tehnoloģijas. Otrajā nodaļā aprakstīti pētījumu materiāli un metodes (datu analīzes metodes, testēšana metodes, mērījumu metodes). Darba trešajā nodaļā prezentēti rezultāti. Veikta elektrovadošo tekstilmateriālu uzvedības izpēte, kā arī projektētas un analizētas trīs prototipu grupas, kas raksturo atšķirīgus elektriskās sistēmas iestrādes veidus viedajos tekstilizstrādājumos - mitruma sensori (šķiedru tehnoloģija), tekstila displeji (integrēšanas tehnoloģija) un mikroklimatu uzraugošās jaka (bloku tehnoloģija). Ceturtajā nodaļā uz apkopoto datu pamata izveidota viedo tekstilizstrādājumu sākumdatu informācijas struktūra, kā arī, balstoties uz iegūto pieredzi tekstila viedsistēmu izgatavošanā, sastādīts viedo tekstilizstrādājumu projektēšanas procesa modelis Promocijas darba secinājumi apkopoti darba noslēguma nodaļā. Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, 4 nodaļas, secinājumus, literatūras sarakstu, 4 pielikumus, 106 zīmējumus un ilustrācijas, 24 tabulas, kopā pamattekstā 172 lappuses. Literatūras sarakstā ir 147 nosaukumi.
Anotācija angļu valodā The main research goal of this doctoral thesis was to analyze types and technologies of electronic systems integration into clothing and textiles, developing design process of smart textile products for improvement and more accurate prognostication of usage qualities. In introduction part research topicality is outlined, research goal and objectives are defined, research approbation is stated. In the first charpter review of smart textile products is performed, electronic elements for smaret textile products design are described and electrotextile designing technologies are illustrated. In the second charpter research materiāls and methods are described (data analyse methids, test methods, measurement methods). In the third charpter results are presented. Behaviour of electro-conductive textile materials was studied as well as three prototype groups were designed and analysed, which describes different ways of electronic system attachement to smart textile products – moisture sensor (fiber technology), textile displays (integration technology), microclimate monitoring jacket (block technology). In the fourth charpter structure of starting data information for smart textile products was formed and structural model of smart products design process was developed. In the last charpter conclusions of the research are discussed. Doctoral thesis includes introduction, 4 charpters, conclusions, list of literature with 147 sources, 4 appendices, 106 figures, 24 tables. Thesis contains 172 pages.
Atsauce Kašurina, Inese. Viedo tekstilizstrādājumu projektēšanas pilnveidošana. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2014. 172 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 18157