Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Latvijas mālu sagatavošanas tehnoloģijas izstrāde un īpašību pētījumi izmantošanai kosmētiskajos produktos

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 05.02.2015 15:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Paula Valdena iela 3, 272. telpa
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Latvijas mālu sagatavošanas tehnoloģijas izstrāde un īpašību pētījumi izmantošanai kosmētiskajos produktos
Nosaukums angļu valodā Development of Preparation Technology and Investigation of Properties of Latvian Clays for Application in Cosmetic Products
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Inga Jurgelāne
Atslēgas vārdi PURIFICATION OF LATVIAN CLAYS, ILLITE, SUSPENSION VISCOSITY, ADSORPTION OF SQUALENE AND OLEIC ACID, UV TRANSMISSION, STABILITY OF EMULSIONS
Anotācija Promocijas darbā pētīta illītu saturošu Latvijas mālu apstrādes un attīrīšanas ietekme uz to fizikālķīmiskām īpašībām, kuras ir svarīgas izmantošanai kosmētiskajos produktos. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem izstrādātas mālu apstrādes un attīrīšanas tehnoloģijas to izmantošanai kosmētiskajos produktos kā sorbenti, biezinātāji, UV starojuma filtri un emulgatori. Literatūras apskatā apkopota informācija laika periodā no 1954. – 2013. gadam par mālu un mālu minerālu raksturlielumiem, īpašībām un to ietekmējošajiem faktoriem, izmantošanu kosmētikā, mālu apstrādes un attīrīšanas metodēm, kā arī par mālu resursiem Latvijā, to izmantošanu un pētījumiem. Darba eksperimentālajā daļā raksturoti izmantotie materiāli un aprīkojums, veikta mālu frakcionēšana un attīrīšanas no karbonātiem un dzelzs savienojumiem. Māliem ar frakciju zem 63 μm noteikts mineraloģiskais, ķīmiskais un granulometriskais sastāvs un pētīta ūdens suspensiju viskozitāte, kā arī skvalēna un oleīnskābes adsorbcija, kas salīdzināta ar komerciālo mālu maskām. Māliem ar frakciju zem 2 μm noteikts minerālo fāžu sastāvs, krāsa pēc Munsela krāsu skalas, zeta potenciāls, granulometriskais sastāvs un antibakteriālās īpašības, kā arī pētīta mālu apstrādes un attīrīšanas ietekme uz glicerīna šķīdumu suspensiju viskozitāti un stabilitāti, UV starojuma caurlaidību un emulsijas eļļa-ūdenī stabilizēšanu. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 106 lpp. Darbs satur 49 attēlus, 14 tabulas, 1 pielikums un tajā izmantoti 162 literatūras avoti.
Anotācija angļu valodā In the Doctoral thesis the influence of treatment and purification of illite containing Latvian clays on their physicochemical properties, which are important for application in cosmetic products, was investigated. Based on obtained results, clay treatment and purification technologies for application in cosmetic products as sorbents, thickeners, UV filters and emulsifiers were developed. In the literature overview, information regarding the period of time from 1954 to 2013 is summarized in areas including characteristics and properties of clays and clay minerals and the inlfluencing factors, application in cosmetics, clay purification and treatment methods, clay deposits in Latvia, their application and research. In the experimental part of the thesis, the used materials and equipment are described, clay fractionation and purification from carbonates and iron compounds is conducted. For clays with fraction under 63 μm mineralogical, chemical and particle size composition is determined, water suspension viscosity and adsorption of squalene and oleic acid is investigated and compared with adsorption properties of commercial cosmetic clay masks. For clay fraction under 2 μm mineral phase composition, colour from Munsell colour system, zeta potential, particle size composition and antibacterial properties are determined, as well as the influence of clay treatment and purification on viscosity and stability of glycerol solution suspensions, UV radiation transmission and stabilization of emulsion oil-in-water. The Doctoral thesis is written in the Latvian language, its volume is 106 pages. The thesis contains 49 figures, 14 tables, 1 annex, and 162 literature sources.
Atsauce Jurgelāne, Inga. Latvijas mālu sagatavošanas tehnoloģijas izstrāde un īpašību pētījumi izmantošanai kosmētiskajos produktos. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2014. 106 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 19817