Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Aviācijas materiālu un konstrukciju noguruma bojājumu novērtējums uz akustiskās emisijas signālu mērījuma pamata

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 13.10.2015 13:00, Ezermalas ielā 6, 405. auditorijā
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Aviācijas materiālu un konstrukciju noguruma bojājumu novērtējums uz akustiskās emisijas signālu mērījuma pamata
Nosaukums angļu valodā Aviation Material and Construction Fatigue Damage Assessment on the basis of Acoustic Emission Signals
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Jevgēņijs Garbuzs
Atslēgas vārdi Aviācija, diagnostika, akustiskā emisija, pētījumi
Anotācija Mašīnu (gaisa kuģu, kosmisko aparātu u. c. transportlīdzekļu) resurss parasti tiek noteikts, balstoties uz stenda noguruma testu rezultātiem. Stenda izmēģinājumu gaitā nosaka «visvājākos» konstrukcijas elementus, kas limitē resursu visam objektam kopumā; nosaka elementu ilgizturību un dzīvotspēju. Turklāt viena no svarīgākajām un sarežģītākajām problēmām ir nepieciešamība atklāt izmēģinājumu procesā konstrukcijas materiālā radušos defektus to agrīnajā rašanās stadijā. Svarīga problēma ir arī plaisas izplatīšanās kinētikas kontrole. Kontrolei un diagnostikai noguruma testos tiek izmantotas tradicionālās nesagraujošās kontroles metodes: vizuāli optiskā, ultraskaņas, virpuļstrāvas, pulvermagnetisko, kā arī kapilāras metodes (krāsu un luminiscentā). Visām šīm metodēm pastāv ierobežojumi, kas saistīti ar to, ka noguruma plaisas parasti rodas dažādu daļu savienojumu vietās, kurām vairumā gadījumu, neizjaucot savienojumu, ir grūti vai pat neiespējami piekļūt. Tāpat tās nevar pielietot, lai kontrolētu defektus, kas rodas objekta elementu iekšienē, t.i., tradicionālās metodes ir efektīvas, ja ir iespējama konstrukcijas demontāža. Turklāt šīs metodes ir ļoti laikietilpīgas, jo ir nepieciešams skenēt praktiski visu objekta virsmu. Viena no metodēm, kurai ne piemīt augstāk minētie trūkumi ir akustiskās emisijas (AE) metode. Šī metode ir balstīta uz elastīgo viļņu (sprieguma viļņu) rašanās un izplatīšanās procesu, ko izraisa izmaiņas cieta ķermeņa iekšējā struktūrā pie dažādām slodzēm, analīzi. Šīs izmaiņas ir saistītas galvenokārt ar materiāla sabrukšanas procesiem, tāpēc pastāv iespēja noteikt gan dažādu defektu rašanos, gan attīstību. Turklāt AE metode ļauj veikt integrētu objekta bojājumu novērtējumu un defektu atrašanās vietas. Aviācijas konstrukciju bojājamības kontrole ar akustiskās emisijas metodi stenda izmēģinājumu procesā ļaus atklāt tādus bīstamus defektus kā noguruma plaisas to rašanās stadijā, novērtēt konstrukcijas ilgizturību un prognozēt tās resursu ekspluatācijas procesā.
Anotācija angļu valodā A machinery (vehicle, including, air ships, space devices and others) resource is usually determined on the basis of the results of the stand fatigue test. “Weakest” design elements limiting the resources of the entire object as a whole are determined during the stand tests; determining cell survivability and viability. Furthermore, one of the most important and most difficult problems is the need to discover defects at an early stage that have emerged during the testing process of the construction material. An important problem is the kinetic control of crack propagation. The following traditional non-destructive test methods are used for control and diagnostics in fatigue test: visual optical, ultrasonic, eddy current, powder magnets as well as capillary method (colour and luminescence). All of these methods have limitations related to the fact that fatigue cracks usually occur in various parts of the joints, which in most cases are difficult or even impossible to access without disrupting the connection. They cannot be used to control defects, which occur within the elements of the object, i.e., traditional method is effective if it is possible to disassemble the construction. In addition, these methods are very time-consuming because of the need to scan virtually the entire surface of the object. One of the methods without most of the drawbacks mentioned herein is the acoustic emission (AE) method. This method is based on the elastic wave (wave voltage) emergence and spread process analysis, which causes changes in the structure of the rigid body at different loads. Since these changes are related mainly to the material decay processes, it is possible to identify both the emergence and development of various defects. Furthermore, the AE method enables the performance of an integrated object damage assessment and determination of defect locations. Aviation construction damage control with the acoustic emission method during the stand testing process will allow discovering dangerous defects in the testing process, such as fatigue fracture at an early stage, evaluating the durability of the construction and predicting its resources during the process of use.
Atsauce Harbuz, Yevhen. Aviācijas materiālu un konstrukciju noguruma bojājumu novērtējums uz akustiskās emisijas signālu mērījuma pamata. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 174 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 20815